పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/596

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


જી :) હ સ્વ క ప్ర, కర ణ ము. 539 చెవు ఒప్పరము, కరడవు, వసంతము; నెము, ༤( 源 創 Թ ੇ`, ‘ਾਓ (ဿဝဿရွှ); కర తుట్ర, జలేరి, కోనె (న్సే అక్కిలి, ఉబ్బలి, కడలి, వండలి, వెల్లి క \cగ౧ . &ు, జO బెఱు; ను, Հ Հ), జొల్ల ; 8గడపలు, కడలు, దొరగడలు, మొగులు; కాలువ, ఈకువ, పఱవ, వరవ, వెల్లువ, దొరవి, దొగాకు rr) తళ్లు, తుంపిళ్లు, వంగుళ్లు സ് )רץ ౧౧ వైకృతనులు. వాక; పంకి; కొలఁకు (-ను,-కువు); తెరంగి, వాఁగు, కుంట, గుంట, జడి; ఉప్పెన, జమున; వెన్న, తేవు; అంపా చారము, ఇగ (వ)ము, ఈము, కంకణము, సందర (-ంద్ర)ము, దవ్శ; ుంప (= ప్ప)ర (గు), నీరు, జెల్, సెల; జాలు (వు); జ(ద)ల్లు, బావి, కె (క్సే (భౌ) కు (క్సూళి. వాయువునకు సంబంధించిన పదములు. దేశ్యములు. ఈద; గాడుప); మమ్లు, ఈదర, తెవ్మైర, పయ (-య్య)ర (పైర), సుర; గాలి; వీవలి, కరువ (్వలి. వైకృతములు. తేజోవాచకములు. దేశ్యములు. కణకు; పొగ (-వ); నీడ కొరడు, తాడు, పదడు, మిను, సౌబను; మిన్ను, విన్ను మెఱపు; నిప్ప; నొయి (-య్యి); ఊదర; ఆవిరి, కప్పిరి; దూగఱ; నిగు (వు)ఱు (నీఱు); వెన్నెల; ఎరగ (-వ)లి; నైరవులు (నైరాలు), కొఱవి; బుసి, గుడుసు, పిసాళి. వైకృతములు. సెక (-గ,-వ); చుక్క, రిక్క; చిచ్చు, చిత్త, బూతి, కిత్తి (-త్తు), బూడిద (-డ్డ), పరిది, బూది, అగిని, సని, ఉబ్బ పుబ్బ, ఆ` సము, ఇOగ (-ంగా,-ంగి) లము, ఉప్పరము, గాము, దయ్యము, దూపము, నీటిదయ్యము, పాటము, బసువుము, አ(ృనసోపక రణములు, వృ త్తిసాధనములు మొదలయిసవి. దేశ్యములు. అదక, అబక, ఉతక, నులక(-ల్క), గిరక, గిలక, గుంటక, చిత్రిక, తేటిక, చాక, పొరక, బ తలిక, అలంకి, బొంకి; పక్క-; లిక్కీ- చిలుకు అడ్డీ