పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/587

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


530 ఆ O ధ్ర భా షా చరిత్ర ము వైకృతములు. తుమ్మి, కూర (తోటకూర), కొతి(-త్తి)మిరి, చితి(ట్టి), గోళి. పొదలు, చిన్న వృశములు. దేశ్యములు. బెండ, జిల్లె(-ళ్లే)డు, తంగె(-ంగేడు, వాలుడు, ఉచి( చ్చిత, అంట్రింత, ် ဗွီ၊ 3, 9, కలబంద, మైద; ఉత్తరేను, ஞ்,ஆ(), ఓనుము, తగరము, దుత్తూరము, గద్దెగ, ఆకుపత్రి, గలిజె(- జే) గు, పల్లె(-బ్లే)గు, ఈల, వెoపలి, బలుసు. వైకృతములు. వంగ, గోరఁట, వా (వ్రా)కుడు, ఉవ్మెత(- ஆ), చేమంతి, గోను, సదాప, ఆనుదము, దననము, నేపాళము; గంజాయి, కాఁచర, గొరవి, శొళసి. 守 ృజ్ఞములకు సంబంధించిన పేళ్లు, చేన్దములు. తో"బక, గూక, పుడుక, పొరక, బొసిక, కంకి, పోకి, లేక్షి, మా(మ్రా) (కు, ఆకు, తేకు, దుంగ, నుంగ, చేగ(- న), పఱిగ, బొండిగ, సురిగ, నాగు, నూఁగు, చిదుగు, చొరుగు(- వు), వెూలు^ు, వెలుగు, గగ్గు(లు); నీయంచ, ఉచ, పీచు, గింజ, గుంజు, లౌఁట, దూఁట, గంట, తొంట, పంట, కవట, జవట, రాట, రివట (రివ్వ, రెమ్మ), వేట; పొట్ట, మట్ట, చెట్టు, పొట్టు; మండ; ఉడ, వారడ, కురిడి; గడ్డి; తూఁడు; బెండు; గడు, పేడు, మొరడు (మోడు, మోడు), రాడు; زين (رنة)ة బొంతు; పొద; దూది దుద్దు; ఈన; నన; మ్రాను, వెన్ను; క(క్ర) ప; దు )ప; కలప ; ప~పె; చో ప్ప, తప్ప, తుప్ప, రెంబ(-బ్బ - వు); దబ్బ, కొమ(-వ), కోమ, తొడిమ; బొడును, శని సము, ఫలసాయము, బియ్యనయి, బూ సము, బొండ (- Oడౌ, - Oడల, - Oడ్ల - Oడ్డా) ము, ముంగాము, ముక్కుటము, కాయ; ఒ(తెంకాయ; తప్ప "కాయ క్రొబెర, తంకర, నార, బూగర; విరి, అకరు, కాగు, గి(గు)జరు, 2) చిగు(వు)రు, తలిరు, పసరు, వైరు, పొదరు, వేరు; ്(- ഋ), ു; R(*)ൗ, (بع 9یم తొల, బూల; తోలు, దిగ్లోలు, ములు; దవ, పలవ; చివ్వ, దన్వ ఎOడువు (గు)లు; మొ(మో)వు (మొవ్వు), ਾਂ ; పిసికిళ్లు, - سیاه గుడక; మొక్క_; తీఁగ; పట్ట; దOటు; కాఁడ; మొగడ; బరడు; పూ; ് ശ് مته - = +S в *}} s کیچ പ് р దుబ్బు; పుప్పము; Ky స్పెము, సేద్యము; జబర, బొబ్బర, ప_త్తిరి (పత్రి), తీవ; పువు(- వ్వు); పూవు.