పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/584

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


గిరవు(ను) గురువు, చెరువు, చెలువు, జానువు, తనిన, తస్య తార్వ త"డరువు, దనివు, దొసవు, నలువు, నిలువునులివునొవ్వు, నౌ(నవ్వు), పళే పొడువు బటును బిగువు మరువు, లావు, వెర(ు)వు, సనక సభ్యు హరువు; ఉవ్వు ఎస, ఏస, కిక్కె-స, కేకిస (లు), గిడస, తుంపెస (ဃ) పస, పిస, వుస, మిస, వరుస; లెస్స;ఉసి, సి, గాసి, బిసి బోసి, వాసి,ససి; తుస్సి ఉబుసు(ఊసు), ఔ(హె)సు, కసు, విణ, గడుసు, గరుసు, సబును, Xుపు, తొడుసు, నులుసు, నెరసు, పరుసు, బిరు(ఱు)సు, ఆ(హావళి, ఎగతాళి, దువాళి, బాళి, పశళి, క్రేళ్ల(ఏకP), డింగిళ్లు (ఏక, డింగిలి?), పోకిళ్ల (ఏక, ಐಕಿಲಿ?). Q E కృత ములు, } ఇవక, జోక; డాక్ష, చక్క, లెక్క_; జOకు, 9ంకు; దుడుప, దునుకు, కఱకు; లంగ; దగ, నాగ. విణ, పగ, మొగ, వేగ, సైగ జిలుగు, జోగు, దండుగు, బాగు, సరగు, సొబగు; కలు చ; ఇచ్చ, కచ్చ, వచ్చ; గచ్చు; పూజ; పట్టి తేజః; గజ్జ, జజ్జ -ట (ఓకరించుట మొగలైనవి): చప్పట, పల్లట, దిట, బూరట, సట; చెట్ట, ်ခ်ိန္ကာ సొట్ట కుంకటి (కూఁకటి); సౌంటు, కసటు, పాటు, రహటు, రాటు, వెగటు; గుట్టు; అసడ, చెడ, జిడ్డ, సడ్ల, ළුයී–; Qo Go 9 ప్రేముడి, రూడి, వెల్లడి, నడ్డి గండు, బండు; కీడు, కౌడు, చెవుడు, తప్పడు, నిక్క_వుడు, వాఁగుడు, సైఁపుడు; దారణ, పచరణ, పోహణ, ప్రేరేపణ, "లౌ,ణ, రవు(-వ)ణ, (రాణ), వక్క-(-క్కౌ)ణ, సైరణ; చేఁత, వాఁత; అప్పలింత, కొప్పరింత, శాఁగిలింత, గోరగింత, చిటికరింత, పలవరింత, వెక్కి ზაá, వ్రుక్క-లింత, చెంత, పొంత; కైత, కఱత, కత, జత, వెత; ర్చిత్త, సత్త, మత్తా, ఆనతి, కిరితి, గణుతి, ముగితి, వసతి, సుతి; ఆస్పత్తి, పత్తి, బత్తి, బుత్తి, మత్తి, స్పత్తి: రంతు; తుఱుతు, పస్తు, బీతు, సవతు, జిత్తు; కఱద బౌద, మరియూద, సేద; నిద్దా; යාරයි; ప్రో,ది; బుద్ధి సుద్ది; అసదు, కఱుదు, మైదు, సాదన, గుండ్రున, గుంపెన, గోసన, చిక్కన, చక్కన, జంకెన, జతన, జవ రన, త్రచ్చన, చందన, నాన, పరసన, క్రితిన, బోదన, వున్నన, రజన, వంచేన, వట్రన, విన్నన, సాదన, సోదన; సున్న గని, తని, దోని, వాహిని, <S&ა., జడను, జతను; వాఁపు, సైఁపు; కౌఁగిలింపు, జోడింపు, తరకటింపు, పచరింపు, మున్నింపు, వంపు, వాయింపు; చూపు, చోపు, తనరుపు, ప్రాపు, ప్రోప); బలుపు, రూపు, వాపు, సొగపు; డంబు, లంబు, ూదుర బాదు రబు, గొంబు; గబ్సు; ఉపము, ఒరిను, పెరివు, సరివు, సొసో)ను; ఉమ్మ; తెన్ము, సొమ్మ: తెల్లమి, నెయ్యమి, బలిమి, వేరమి;- అకము,- అగము,