పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/578

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ చ్ఛిక ప్ర, కరణ ము. 521 ఒక "కింపు; పరఁట - ఏఱుఁబిడుక, పర(న)ఁటి = వంటకుండ, పరచి - ఎరప, యాచితకము; పరిసెనము = పష్పీగంతు, పఆగడ - ఇతరస్థలము, పార్శ్వము, పిర = కానిలో నాలుగవ భాగము, పుస్తు దుర్గంధమ, వూనె = బరణి, పొంగిలి = వళుల యాహారము, పొక్కి - Kుఱుతు, పొదక్ష పెద్దధ్వని, పొన్న = దృగ్గోచరమైనది, పొన్నట్టు = అబక, చట్టవము; పొరచి - చే:దులు, ధనము; పొఱడు = గూను, పోరచి - కానుక; పోసనము - పాలు, వై పూత, ప్రువ్వ = కుండ, ప్రేుపు = వేకువజాము, బంపు = పండ్లపాఁచి, సాఁకుడు; బగ్గి = బూడిద, బజ్జడి = ఒక నాట్యము, 2030 = రంధ్రము, బడుగు = శవము; బదరికము = పెట్ట, బరువడి = గజై, కింకిణి; బవిర = ఒక కర్ణాభర ణము, బుజ = కుండలీకరణము, బూద = పాలకుండ, బేరజము = కుత్సితపు నడక మొదలైనవి. వుడ= ప్రవాహమార్గము, మడ్డు = ఇనుపగుండు, మల్ల రము = మదించినది, మిడియ = వేదవాక్యము, మివుటము = మిక్కుటము, ముంగ( - Oగా, -ంగయి, -ంగై) ముర(రా) ము(-రారి) = ఒక విధముగు చేతి కడియము, ముబ్బె = నితంబపార్శ్వము, మురాళము = దిగఁదుడుపు, మువ్వంచ = మూఁడుపంచలు, మువ్వంటులు = నెలకు లోపలి మూఁడు పురు డులు, మెణత = మెల్లె = చివక, మెయిపాలు = సమభాగము, మెఱియ = గుండ్రాయి, మేదావి = ఔ"పాసనాగ్ని, మసి, మొక(క్క)రము = స్తంభము, ప్రందిలి = నొచ్చినది, రాయిడిగిడిగిడి = ఒక వాద్యము, శేపకడ, గేపాడి = ప్రాతఃకాలము, ဗင္သည္ဟု = పడియ, గాఁడి; లపక = ధనము, లాలు = ఎఱుపు, లెంట = పటికము, లేవ = గుఱ్ఱపు తలాటము, లోంక = కోన, లొండు = జలాశయవిశేషము, లొంప = అల్పగృహను, లొలూరము = బొక్క (ఇది "ઉંcહ3 వ్యవహారమున 'లోపల లొటారము, బయట బటారము' అను నానుడి యందు నిలిచినది.) లొద్ద = ప్రోగు, రాశి, లొద్ది - లోయ, వంకెును = ఒకని క్రింది రాజ్యమునందు కొంతభాగము; వటారము, నటారు=వగరు; నయ్యంది= కుంపటి; వఱువాతన్=ప్రాతఃకాలమున; 5થ9િ = స్థానము: వలి = తైత్యము; వాడ = తావి; వారువము, వారము = గుఱ్ఱము; విడిముడి = ధనము; విరి - పువ్వు వెంచ = నుడుగు, ప్రదము; వెంట = కార్యము, విషయము మొద లయినవి. వెడ = ఆల్పము, వెన్నమడుగు = వస్త్ర విశేషము; వెన్నెలకోలు = ననుస్కారము; వెఱక = వెండ్రుక వెలుచ = పాము; వేనలి. వై_=బిడ; す。○ మిక = సమిధ; వేవిలి = పొలము; సంబళిక, సంబెళ = వక్కాకులతి త్తి; సగ్గిసముగ్గిసలు = ఉడ్డుగుడుపు, సజ్జనకోల = బెత్తము, సడికియ (కె)-కుక్కమెడతా,డు; సబ్నండు = అనేక భేదనులుగలది, ఉచ్చావచము; సరబడి = )દ્ર امت\ ద్వారము, సవ, సౌవ = జాడ, సావి=కాలము, సీవిరి = వింజావురము, సుద = , 66