పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/575

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


r $18 ఆ ం ధ్ర భౌ పా చరిత్ర ము అండ=పక్క- అండియ(-ండె)=వసంతము లాడెడిక్రోవి; అండియ )-O( برانک అంక్షియము అకరు-తానురలోనగు వానిదుద్దు; అక్క-లి=అల, తరంగము; ఆ అడుగు, పాదము; అట్టియ=గుంపు, సమూహము; అడ్డసాళులు=పాచిక లు; ఆ 3. ఆనకట్ట, అన్న, అనగు=వురు, జీవస్థానము; ఆనుసు=గదికు వేయు ఇన్వ్యు యము; అమ్ల వేటు నేల 二 అపుల యుపయోగిసయి తగ్గిన యీ కాలమున నీ మున కంతగా ప్రచారము లేదు. అ(న)అవ=గొడ్డావు; అఱుఁ దెవులు = కలు రోగము; అఱుతి=సమి"పము, అబ్జ=మెడ (ఇది ‘అందని పండ్లకు అజ్ఞులుచాఁ చుట' అను నానుడియందు మిగిలి యున్నది), అలవరి = అలంగను; వపము, • అవడు = బలహీనమైన (ఈ పదము తెనుఁగున నుండెనో లేదో విచార్యము. 'లోప్తునం దవడు పాములమోవిను' అని నన్నయ భౌరతిమున xశ్య పాఖ్యానమున ముద్రితప్రతులలో గాన్పించుచున్నది. వాతప్రతులలో బొమ్లనం దెపుడుఁ బాముల మోనను' అని యున్నది) అసి వాఱు = వాహ్య (ಇದಿ పెర్షియనుపదము; ఒకప్పడు భాషలోనికి వచ్చి జాజిపోయినది); ఈమని - వసుతర్తువు, ఋతువు; ఆవిలీ) = మాంత్రికుఁ డుస్పెయోగించు కాచపాత్ర విశే పము; ఆళువరి చూ. అలువరి = అలుగము, ఎన్రిము; ఇక్కము=ఇుటను ఇక్కువ = ఉనికి ఇరులు = చీఁకటి; ఇటుము = మఱుఁగు; ఇ = జింక, ఇక్టి గోరజము = మృగనాభి; ఇజ్ఞయలు 二 وكان گراق పార్శ్వనయి; ஜூ = అర్థమేమో తెలియదు._పాముకు బలి ఈగకు ఇలి చిక్కదు, అని నానుడి; ఇల్లము = రెండు పలములు; ఇల్లి = ఉపవాసము; ఈకువ = తడి, ఆర్ద్రము; -ఈగడ=బాడ; ఈమిరి = తడి; ఈరు వారు, చూ. అసివాఱు; ఈe97లే"ఱలు = వక్రుము, పరు పము; ఈఱమి(-ము) 二 చెట్ట, పొదలసమూహను; ఉంకువ-కానుక, ఉక్క_ణ (-ళ)ము = కావలి, రకణము; ఉగము = ఆయువు; ఉగ్గుడు = మేర, మర్యాద; ఉజ్ఞవకల్లు = అగ్నిపర్వతమునుండి వెడలిన తాయి; ఉట్రవడియము = ఒకవడి యము; ఉడి వైూవు = తొలఁగు; ఉదియ = యత్నము; ఉదిరి = అపరంజి; ఉప్పలవాయి = బొట్టన జట్టన వేళ్లనడుము; ఉప్పలి = కీడు, ఆపద ఉ(హు) రుముంజి = ఒక దేశము (Ormuz); ఉల్లము = హృదయము; ఉల్ల అము = వున స్సునకు సహింపగూడనివి; ఉఁపురము = మూఁపురము; ఉప = అడవిలోని చెట్లగుంపు; ఎకి(-క్కీ-) రింత = వాహనము; ఎట్టపోగు = దండు; ఎడ=స్థానము, హృదయము (ఎల్లెడల) అను సమాసనున స్థానార్థమున ఎడ వాడుకయం దున్నది) ఎడఁద, ఎడ్ల = హృదయము; ఎడ్డెన 土 భోజనపాత్రము లుంచుకొని ృజనముచేయు ఎత్తుపీట; ఎత్తనఁగోల = గోనె లెత్తి యెద్దులమిరాఁద వేయు సాధనమైనకఱ్ఱ. ఎత్తనఁగోలు = మొదలు, ప్రారంభము; ఎన = సనూనము, సామ్యము; ఎల్లి = గొడుగు, తేప); ఏగు పెండ్డి = పెండ్లి ఊరేగింపు; ఏదడి 2