పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/574

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


گامیه فع కొఱఁత, వెలితి; వెంటము - వేడుక, కుతూహలము; వెంపర, నెంబర - వీడనము; భేధస్థము; వెగడు = తశము; వెడ్డు = కపటము; వెత్సాను _ దుఃఖము; す38%ず、8コ విరహ తాపమn; వేఁడుఁు _ డెన్మాదను; వేదు - విక్షక్ర్సీ గంధము, గంధము; వేలిమి = హోమము; సంచేు=జేశాడ, అందము, సజకనుమనోజ్ఞము; సదవుదము, సదసద = నలఁగుట; సదాటు=దృఢము; సవలు o அ தம் . כר "నా ് ناحیه లభిస్తుట ಸಿಬ್ಬಿತಿ = సిగ్గు; సెగ్గము, సెగ్గింపు, సెగ్గు = రోఁత; సైకసయి = సూక్మము; సొరపు = కృశము; ప-ఖి - ఆస_క్తి; హర్°రంగు = విలా వ్యాక్షు మొదలయినవి. వుల్లబ3ధసులు. ^^ ত০&ে3 వ్యాయామ పద్ధతి, వుల్లుపోరు, యుద్ధసరణి మొుదల మున వన్నియు నేఁడు వూఱిపోయినవి, ఈ క్రింది మల్లబంధము లెట్టి నైూ నేఁడు తెలియదు: ఉ_త్తరకొక్కరము, ఎడవుడును పరువడి, ఒంటి యడుగు క తెర, క న్నాత; "కాసెనిల్కడ, కుడియడుగుపరువడి, తడ కాలు, దాఁటడుగు పగువడి, దాఁట డుగు మొన, దివి దారికొన్దు, నఱుకు పరువడి, పరిచాళిక, పిల్లమెఱనయి, పిల్లేరు ്റ് ന്നു Kočśo; పెట్టాగు; మొునగాలు; 6”oزددغرقة లోబి త్తరి; లో మొన; విసరు మొన; వెలిబి_త్తరి; సందుసీసము; సరిబి_త్తరము మున్నగునవి. భక్యవిశేషములు. ఈ క్రింది పూర్వకాలపు భశ్యము లెట్టి వైూ తెలియదు:—ఇంచు వుంచి; ఇడికుడక; ఉట్రువడియము; ఏలకి కాయ; కడియపుటట్టు; కలవంట కను; చక్కెర బుగడ, చల్లకడి; చాఁపట్టు (నేటి చప్పాటీ' లేమో"); తేనెతొల; నా నైల; నీగొట్టు; పాలకన్ను పిండివంట; పూసకజ్జెము; పోక పేరు; బరిడెగవ్వ వావునఁగాయ; వావునఁగొమ్లు; వెన్నపడిదను; వెన్న మెఱుఁగు; సారె సత్తులు మొదలగునవి. ఇతరములు. పార్శ S్వము; అంకెము 2 ఎద్దు మొదలగు వానిపై S"గ్ర وسٹ گریق=گoف పార్శ్వపుభారము (ఇప్పడది 'గోనెసంచి' అను సర్ధమున *గోనె అు కెము' ᏬᎸa వ్యవహారమున నున్నది), అంకెవన్నియ (-న్నె) 士 గుజ్ఞము నెక్కుట కీరు ప్రక్కల నమర్చిన యినుప మెట్ట, అంగడి=అగసాలె పనిచేయుచోటు, కొలువు కూటము, సభ, న్యాయసభ (ఇప్పది సరకులమ్మెడు చోటు' ළංහ సర్థమున సూత్రమున్నది), అంగనుచ్చము = అడియాలను = గుఱుతు, نoهسن لأرتقدر كت