పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/572

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ చ్చి క ప్ర, క రి ణ ము. 515 మూర్ఛ, రెవ; కాంతాళము - ఈర్ష తాలిమి లేమి; కాయువు, కాయ్వు= రషీంచుట, కాజొడ్జెము 二 పరుషో_క్తి, కౌవలపు = పాపము, SS د نة ـر మిక్కిలి కదియిక, కిముడు = అల్పము, కుతిల, కుతిలపాటు = బౌధ; కెడయిక, కెడవు = చచ్చుట, కెలవు = అనురాగము, కేరడము = ఉపేత, తిరస్కారము; కైసేఁత = అలంకరణము, కొందలము = కలత, కొడిమె-అపదూఱు, పాపము; కొద = కొదవ, కొమరుఁదనము (బాయము) - యావనము, కోలుతల = ఎదుటనిలిచి యుద్ధముచేయుట, కేడి (-ణి) = ఉన్నతపదము, పరిహాసము; గచే్చు = కాంతి, గరుసు=నుర్యాద, మేర (నేటివ్యవహారమున గరుసు=బెట్టు); గిటగిటన = అల్పము, గిలుబు = అపహరణము, గెగ్గలు = గేలి, పరిహాసము, గెలుపము = గెలుపు, గొద = ఆకలి, గొదగొద = విరోధము, గొనబు = అందము, గొప-రు = ఉపద్రవము, గోహగ్రి _ పరాక్రువుము, గౌలు = దుర్గం ధము, గంధము; చిచ్చుఱ=అగ్నిమయము, విణ. చిట్టంటు నేతలు = బిలాసము, చిదగొద-భేదము, చిలువాయనము=చిల్లర, కుద్రము. చూడికి, చూడ్కి = చూపు, చేడ్పాటు = నాశము, చేయలఁతి = సమికాపము, చేవలఁతి = ఆధీనము, జద్దు=కఠినహృదయత్వము, జేకాదుర జేకాదురంబు = మిక్కిలి చాతుర్యము, జేకాదు రము=అపౌరుషము, జేళాఁక=త_త్తఱపాటు, డిందు పాటు=అడగుట, శమించుట, సవూధానపడుట; తనకలి-చిక్కులు పెట్టుట, తినుకు= F3"పము, తనివు=తృప్తి తమి=త్వర, తలిరుపు = చిగుర్చుట, తాపి=మర్మము, జేూడ; తివ్రుట - కోరిక, తీఁపురము-ఆగడము, తుఱఁగలి - ప్రకాశము, తొడరిక-పూనుట, తొడుకుఆవు, దొంగమేఁత; దగర, దగరము = మోసము, దనివ్రు=కూడిక, దువాళము, దువాళి-గుఱ్ఱపుపరుగు, దెప్పరసు=ఆపద, దెప్పణికము=దుస్సహసయి, దొందడిసందడి, దొరకోలు-లభించుట, దోయిడి-శూన్యము, రిత్త నంటు=స్నేహము, . ననుపు=స్నేహము, నయ=అందము, నలువు=ఒప్పిదము, నసగూఁడు = కౌమో ద్రేకము, నాఁచికోలు=అపహరించుట, నిక్కము, నిక్కువము=నిజము, సత్యము; నిక్క-ల-నిజము, నిగ్గడి=కఠినను, నీరుపంది=ఆలస్యము, నుడుగు(ను) = వూట, నులును=న్యూనత, నూలుకోలు-ఒప్పకొనుట, ఎజిలి-మనోవ్యధ, నెక్కోలుపాదుకొనుట, నెగపు(వు) = ఎగురుట, నెగు(-వు)లు=బాధ, నెట్ట=ఉద్ది, నెనరుa పేువు, నెప్పరము = వేగము, నెవుకుడు=వెదకుట, నెమ్మి(క) = ప్రేమను, أساسيا నెర(ఱ)వు = పూర్తి వ్యాపనను; నెరి = వక్రుత, నెఱి - అందము, నెవ్వ - దారిద్ర్యము, నేటు - నిశ్చయము, నేరమి = తెలియకపోవుట, నేరిమి=నేర్సు, తెలియుట, నొడలదొంతి - సందేహము (ఇది కృత్రిమపదమేమో), పంతు - మేలిమి, పగిది = విధము, పటవణి - వ్యాపారము; పదటము, పదటు=ఆత్రము, సదడు=బూడిద, భస్మము; పరువడి-పర్యాయము, పరువసు. న్పై = ప్రాయము