పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/558

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ చ్ఛిక ప్రు క ర ణ ము. 501 ఉస్సు, దిన్సు, బిస్సు, బుస్సు, జరీ, జరీలు, బిరీ, జల్లు, జజ్జు, జం, జివ్వు R جامعي க_. ë-9 జువ్వు, జోరు, జోఅు, జే జన్వు, టేను, డమ్, రింగు, టింగు, త్రిక్క, ఉప్ప, టిన్వు, సజ్జ, సువ్వి, హోరు, గిలుకు, బుగులు, గద్, గమ్, గక్, చట్, చయ్, జడ్, జల్, డిగ్. iii. మధ్యవర్ణ ము గురువయిన ధ్వన్యనుకరణములు: ఉచుక్కు, కచిక్కు, కటుక్కు, కతుక్కు, కఱుక్కు, కలుక్కు, గతుక్కు, గుబక్కు, తళుక్కు, తుటుక్కు, తటుక్కు, తుపుక్కు, దుబుక్కు, దుముక్కు, నఱుక్కు, పటుక్కు, పుటుక్కు, పొటుక్కు, బుటుక్కు, లటకు , గిఱుక్కు, గుటుక్కు, గుడుక్కు, గుబుక్కు, చిటుక్కు, చినుక్కు, చుఱుక్కు, జుఱుక్కు-, బొళుక్కు. కఠిల్లు, తటాలు, దునూలు, పకీలు, ವಿಠಿಲ್ಲು, *ುಬುಲ್ಲು, ၇ပ္႔ဃ, గబీలు, గుబౌలు, గుబేలు, గుఖీలు, చిటాలు, చివాలు, చలూలు, చటీలు, గణిల్లు. iv. ఆమేడిత ధ్వన్యనుకరణములు: ఆ మేడితనున వూర్పునొందనివి: క్రిక క్రిక, క్రికాక్షిక, చికిచికి, తక్షత్రక, తుకతుక, తెక తెక, తొక తొక, నకనక, పకపక, పకాపక, పులుకుపులుకు, బొళు సబొళుకు, చకచక, లుకలుక, వకవక, వికవిక, వికావిక. బగబగ, బుగబుగ, దగదగ, దిగదిగ, నిగని^, పచ్చపచ, చిచ్చి, చిచ్చీ, గుజగుజ, కి చకిచ, కీచుకీచు, గిజగిజ, గుజగుజ, కటకట, తటతట, త"టత"ట, పటపట, పుటపుట, పెట పెట, పొట పొట, వుటనుట, మిటమిట, దొడదొడ, బడబడ, బుడబుడ, బొడబొడ. గుడిగుడి, దుడిదుడి, నడు నడు, కిటకిట, గడగడ, గణగణ, గిటగిట, గుటగుట, గుడుగుడు, గొటగొట, గొణగొణ, చిటచిట, చొట చొట, చొడ చొడ, బొటబొట, లొటలోగాట, "లోణాడలొడ, వడవడ, వెడవెడ, సొటసాట. పుతపుత, కనకన, కుతకుత, గనగన, గుదగుద, గునగున, గొదగొద, సదసద, కితకిత, పిదపిద. తపతప, దొప్పదొప్ప, దబదబ, దువుదును, దిందిO, దిమిదిమి, గవు గను, గుబగుబ, గబగబ, గువుగువు, చివుచివు, డబడబ, రెపరెప. కరకర, దిరదిర, దిర్దిర, దురదర, పురపుర, హోరాహోరి, గరగర, గిరగిర, గురగుర, గొరగొర, చెరచేర, చెచ్చెర, చరచర, విరవిర, సరసర.