పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/557

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


500 ఆ O ధ్ర భా షా చరిత్ర ము కస్తూరియుండు సంచి; సం. వీటికా; పా. వీడిఆ, వీణిఆ; (111) వెలి: సం. బహిస్; (112) వెలుతురు-కాంతి; సం. విలాసిత; (118) వెల్లి: ప్రవాహము; సం. వివాహిత; పా. * విఆఏల్ల; (114) సంగడము; జెట్టులు సాధన చేయు ఇను పగుండు; హిం. సాంగ్ డా; (115) సంపు = చంపు; చూ, సం. శవ; (116) సీదరను; సీడ్రును = దారిద్యము; సO. ఛిద్రుమ్; (117) సుంకు: సo. పా. సం. శుష్క- పా. సుస్థ, ാളു); (118) సేకరించు: సం. శేఖ زيارoeة రించు; అర్థవిశేషము X@A3ら。 ధ్వన్యనుకరణ శబ్దములు. ఇంక మిగిలిన శబ్దములను గూర్చి విచారింతము. వానిలో న నేకములు ధ్వన్యనుకరణశబ్దనులు. ఇవి యేభాషయం దయినను నుండవ చ్చును. esdóסרס ధ్వను లాయాభాషలను మాట్లాడువారు తమ శ్రవణే ద్రియమునకు గోచరించినట్లు గ్రహించుచుందురు. కొంచె మెక్కువ తక్కునగ ధ్వని సర్వ మానవులకును నొక్క తీరుగనే గోచరించును. అవి ధ్వన్యనుకరణములుగ నున్నంతకాలమును వానితో వునకుఁ బని లేదు. కాని, వానికి విశేషార్థ మూలు గలిగి యందుండి యితరశబ్దములు బయలు వెడలి వస్తువులకును భావములకును గుఱుతులుగ నేర్పడినప్ప డవి దేశ్యము లగుచున్నవి. కేవల మనుధాతువుతో మాత్రను ప్రయోగింపఁదగిన పదములు తెనుగున సనేకములున్నవి. శబ్ద రత్నాకరమునున్న యట్టి ధ్వన్యనుకరణశబ్దము లీక్రింది వర్గములుగ నేర్ప అుపఁ బడుచున్నవి. 1. ఆశ్చర్య సంతాప, ఆహ్వానాద్యర్థకములు: à, ಓ, S་9, 2.S", ఒక్కో, R", ਨ੯, డుఱ్ఱుచ్చి, డీ; 芭; బౌపు, ఓయి, క్సేయో, ఆప-8 రె, ఉచ్చిచ్చిరె, &১৮টা ত, সম্পxে3ন্ত, పురె, పు రే, బళారె, బళీ, రె, బళ్లీ రె, వూయు రె, బళిర, బళిరయ్య, ఇసికో, ఇస్పిరో ఓ చెల, ఓ చెల్ల, ఒచ్చెల, ఏఁజెల్ల, 20er૦, బలే; ဂြိ, ఇస్సీ; అహహ, පඤ-8, ජෑක්-5, ఇహిహీ, ఈహీ, హిపీూ, హూ, ఉహుహూ, ఒహ57, హ6, ఓహణా, ఉప్టు, కోహో, ων, ωθ, ωύ. ii. కేవల ధ్వన్యనుకరణములు: కొక్కు-రోకో, కంగు, చంగు, బగ్గు, చుచ్చు, తూ, గుప్ప, తుప్ప, గుబ్బు, దువూ, బే, అంబే, చుంయి, గుంయి, ఆనురు, ఉసూరు, జివ్వురు, ఉన్సురు, గూండ, గోండ్రు, కాండ్రు, గుబ్బురు, గొబ్బు, నెటుకురు, బోరు, గింగురు, ఉజ్జు, కీజ్ఞు, Aင္လည္း ஆை, చుఱు, బుల్లు, జిఱ, జిఱల్లి, జిఱు, గెల్లు, €3 €9 (بع (نيع గొల్లు, చిల్డు, జిల్లు, ಬಲ್ಲು; బల్లు, కావు, కోవు, కేవు, చిన్వు, జిన్వు బుస,