పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/535

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


478 ఆ O ధ్రు భాషా చరిత్ర ము ముందర (-ఱ), నుందటి మ్రాను, ముందల, ముందు(-పడు) మూఁదల (427) మొుఱుఁగు, మ్రోఁగు, మొఱుఁగుడు, మొఱువు, మొఱ (一鐵) మోఁగుడు, మ్రోుఁత, మ్రోయు (-ను) (428) మోయు (-చు, (త,-పు), మోపరి, మోపి, (క, -డు), మోపు కాఁడు(దల), వెూ పెట్టు (429) రాజు, (480) రు(ఱు)వ్వు, అూవు (481) రెస్త, కిస్తు (182) రోఁజ(డు), రొంజుడు, (488) రోయు(త), రోఁత్రిగించు (484) ఱ్కు_ (435) లాఁచు (ప)); కాని, లాఁగు (호). లాఁతు, (486) లాగు, లాగించు, లాNుకోను, లాగులాడు (487) వOడు, వంట (కట్టి యలు, -కత్తె, -కము, - చెఱకు, - చమురు, -యిల్లు, -యుప్ప, -రాయి, -రి, -లక్క, - వాఁడు, -సరకు, -సాల), (188) ననరు, వంత, వందు (8%), వనట (489) నగచు, నగ (కత్తె, -కాఁడు, - దెంచు, - దెగు, -పు, -లాఁడి, -లాఁడు), (440) నచ్చు (బడి, - రాములు), రాఁబట్టు, ত০ওঁ (čí), (రాకొట్టు) రావించు, (44') వట్టు, నట్టి (ಮಾಟ), ಔ_, (442) వడియు, నడ (బోయు, -పప్ప, * * * పిందెలు), వడిగట్టు (బెట్ట), నడియఁగిట్టు (-ఁబోఁత, _ ఁబోయు), వడుచు (-పు), ఓడు, ఓడ్చు, ఓడిగిల్లు, (448) వడఁకు, నడకాడు, వడకు (గొండ). (444) నడలు, విదలు, బడలు, వదరు, వాడు(చు), వాడుదల, (దెంచు, - పడు, పాఱు), విదులు (చు, l. છે), నఱలు, (445) వలచు, వలపు (కత్తె, -కాఁడు, -కీలు, - వెూపరి, -రాయఁడు), వలయు, (446) వలియు (447) వాను (448) వాము (449) వారు (చు, - పు), (480) విను, వింట, వినికి(డి) వినుకలి (కంటి), వినుచు, విన్కలి, (451) విరియు, విరి (ఁబోఁడి, -దట్టు, -హోటు, -పోటు సేయు), విరియఁబడు (-ఁబాఱు, -ఁబోయు), విరివాయు, విరివి (#), విరివిలు కాఁడు, విత్రగి, విఱిచికట్టు, విఱివి, విఱుగఁబడు (-ఁబాటు), విఱుగడ, విఱుగు(డు), విఱుచు (-పు), విడనాడు, విడి, విడిగోలు, విడిచి వాటుగుదియ, విడిదల, విడిది, విడిపట్టు (-వుట్ట), విడివడు (-వాటుగు దియ, -వేఁట, - నైూవు), విడు (^డ, -గర, -గు, -చు, -త, -దల, -పరి, -వు, -వుర, -వడు), విడ్చు, విడ్పు, విప్ప, వీడు (కొను, -కొలుపు, -కోలు, చు, -జోడాడు, _జోడు, -పట్టు, -పడు, -సాటు, -వడు), వీడ్కొను, వీడ్కోలు, వీడ్కొలుపు, వీడ్పాటు, వీడ్వడు, (452) విత్తు, విత్తనము, (458) విలుచు, విలువ (కాఁడు) (454) వీచు, వీ చోపులు, వీ తెంచు, నీవన, వీవలి, (455) వీలు(పడు) (456) వెచ్చు, వెచ్చ (స), వేఁగు, వేఁడ్రము, వేఁక రము, వేకి, వేఁచు, వేడి(నిు), వేడికంటి (-వెలుఁగు, వేలుపు), వెట్ట (కారు, - చెవులతపసి, -ము), పెమ్మ. (457) వెఱచు, పెఱ (-గు), వెఱఁగు పడు (పాటు), వెఱఁగొందు, వెఱచఱచు, వెఱపరి, వెఱపిఁడి, వెఱపు, వెఱబొమ్లు, వెఱ వెఱపాటు, (458) వేగు(ను) (జక్క, ఁబోక, జాము,