పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/534

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ చ్ఛిక ప్ర, క ర ణ ను, 477 -లాడు), TFბაexc ტ (-తుక), మెలఁకు, మెఱ చు (-ప), మెపుఁగీ(^, మెఱయు, మెఱవడి, మెఱుఁగు (ఁబోఁడి, -డుఁ బుగువు, -జెజ్జి, డునూనె, _నల లు, -రిక్క-), మెఱుము, వెలుఁగు(తేఁడు), వెలుఁగొంగు, వెలుక్ష (బౌఱు), నేటిది, వెలఁదుక, వెలచు(నై), వెలయు(వై), వెలరారు(నై, వెలగ (- ) వెలరువాఱు (వై.), వెలవెల (బౌఅు, (బోవు, -న, నగు, -న నైూవు, -బాటు), వెలవెల్లనగు, వెలి (గారము, గిడ్డీ(నై }; -గుల్ల(నై), గౌగు, తిప్ప, -తువు, yo - 2– పము, -వూవు, -మిడి, - నూ,ను, -యు), నెలు)ుగు, నెల్క బౌఱు, వెల్మిడి, వెల్ల (ఁ బౌటు, -ఔ"ఱు, -చలిప), -S, -ను), నెల్వెల(లుక) ఁ బౌeు, వెల్వెల్ల, వలిపము (-వుల, - వెలుఁగు) (408) విూటు, ఒు ట (409) ముంచు (కొను), ముంపు (గొను), మునుఁగు (s) {410) సుట్టు, ముట్టఁబడు (-డము,-డి, -డించు,-ణము), ముట్టుకొను (-కోలు; గొను, ~ဒ္ဓိပ္သီး పఱుచు, -లే, -నీళ్లు, -పడు, వే టు), (411) సయిడుచు, ముడి) కాఁడు, కాళ్ల rে১ వాఁడు, -గొను,-బట్ట,-బొను, -వడు,-వాటు) వెట్టు, ముడియు (కాని, ముడు (ಣು) λζο. వై మూట. వై_); ముడుత, పుడుపరి, మ్రాలు (చు), ముడుపు, ముఱుగు, నుంగు, మ్రాఁగు, (412) ముదియు, ముదిఁ గారము (-మి), ముదుక (ఁడు), ముదుసలి (418) ముదురు (414) మురియు, మురి, మురి కాఁడు, మురిప (-ಮೆ)ಮಿ, పురియఁబడు, మురువు (415) ము(మూ)లుగు (416) మూఁక (విప్ప), మూకుడు, మూఁగఁబౌఱు (-తీట), మూగు, ડિગ્ગ-૦૯છે (ಬಲ್ಲ); మూయు (417) మూఁడు (చు) (418) మెచ్చు (-ప్ప); మెచ్చుల చెట్టు (-లాడి, -లాఁడు), (419) నట్లు, వుట్లాడు, వుట్లుక్'ను Ꮼ.Ꮝ GJ جميع( ᏋᏇ (చేయు) -పడు, - పెట్టు, -మిగులు, -విూఱుఁ, మెట్టు, మెట్టినిల్లు, మెట్టుఁ బ్రాలు (420) మొదుగు, మెతు(దు)క. వై.), మెతి(గు)కు, మె_త్తవెఁబడు, ఁబాటు, (బాఱు, - గిల్లు, - న), మెత్తడము, మొత్తినగోడ, మె(మే)దించు (వై) మొదక (వై) (గొను), మెదుగుడు, మెదుచు (నై) మెదు(ను)పు, మొదువు (వై), మేఁగు, ప్రేుఁగు(ను) (121) మొదలు (చు) (422) మెలయు (-)), మెలుచు, మిలమిల (లాడు, -స్ (428) మెసఁగు (હૈં)-c) మేయు (“), మేఁతరి, మేఁ తాడు, మేపు, మేపెరి (424) మొ(Uమెు)క్కు(ಬಡಿ), మొు క్కు-డు, మొుగ్గఁబడు, మ్రొగ్గతిల్ల్వబడు, |మెుగ్గతిల్ల, మొుగు, మొఱఁగు, వెూఁకటించు, వెూఁకఱల్లఁబడు, మోఁక జిల్లు, మోకా جمعية و به ستی ک\ రించు (425) మొట్టు, మొట్టికాయ, మోఁదు, మొత్తి (లాడు, - వడు, (426) మొనయు, మొన (కట్టు, -కాఁడు, . -కొను, - గాలు - దప్ప) మును (కొను, -కోలు, -గట్టు, -పడు, -ము, - ముకొను), మున్కొ-ను, మున్నడి, మున్నరక, మున్నాడి, మున్నీటిచూలి, మున్నీరు, మున్న, o