పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/533

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


476 ఆ O ధ్ర భా పా చరిత్ర పు పోఁత, (878) పోలు (చు), పోలిక (కి), పోలుపొందు, పోలె, పోల్కి (874) పు (పు) చ్చు, పు (పు) ప్పి (87) ప్రో, (పో)ఁజు, పోగు (976) బడలు బడలిక, బడలు పడు, (377) 2)λο5», δ)Χ, β)λ (ంచు, - తము, బద్ద), బిగుచు (-తు, - వు), బిగువుకొను (878) బిజుగు (879) బులియు, బులుపు, (380) బెడ (ణ)ఁsు,బెడియు, (881) బెడ (ణ) ళంగు, (882) బెదగు, బెదరించు(-ంపు) బెదరుపెడు (-పోతు), (888) బెరయు, వెరసి, బెలయు, (884) బెసుకు (885) బొంకు, బొంకిుచు, yPoకు (లాఁడి - లాఁడు), (886) బొక్కు (లాడు),(887) బ్రతు (దు) కు, బదిమి, (888) బుంగు (కు) బుంగుడువిడు (-వాటు), o బ్రుంగువడు, ஆ0ல், బ్రుయ్యు 889) ముగు (డ), వూఁగు )ونكاكة - వాఱు), వూఁగుడు (వాఱు), (890) వుండు, ను ట (-S ను), - చమురు, - వూరి), వుడు నెల, మండ్రాడు, వూఁడు చు), (891) ముదలించు (-0పు), (392) ముక్కు- వు - (898) ముగుడు, మగుడఁబడు, ముగుడుచు, మరలు, మరలఁబడు (-ఁబాటు -చు), మరి, నుఱలు, మళ్ల, మఱి, మఱివుణి, మఱియొు కటి, మఱు (నాడు, - వూట, - మ్రోలి,-స-సంబి), వులు సంజ, వూరు, వూర్పు, వూర్పకు, వూర్పు, వూ ర్పెట్టు, మార్మాట, మాఱకి ము, వూఱట, నూ వ్రాట, వూ తాటము వూ వాడు, వూఱు, నూర్కొను, వూరు, (దల్లి,కొను, - చు, - దల, - నీళ్లు, - పడు, - ట్టు, - పు, - పెట్టు, నుగఁడు, - నునువు, ది - వూటు, మూల, - మొగము (వడు),-మోతి), వూటొడ్డు, వుడవు (394) రగు, నువ్కు_వి, మఱపు (395) వుఱచు, మఱకువ, మఱపు (896) మఱుఁగు (దొడ్డి, - పడు, - పెరడు), మఱకువ, మఱువు (897) మలఁగు వులఁక (మెఱుపు), వులఁచు (-(పు),మలఁపుగొను, వులగొను (898) మలయు (-పు), వులయిక (399) మలుగు (-చు, _ ષ્ટિ)), (400) వుసఁగు, వుస (కముకొను) (401) నుసలు, నుసలిక, ముసలు"ను (404) వుడ (co) cλWω (-చు, త), వూటు (మణఁగు, - వడు), (408) నూనుఁచు, -పు), (404) వూయు, (-పు) (405) వూలు (చు) (406) మి )చు (గాలు, - దల), మిరాఱు, మిక్కిలు, మిక్కిలి (నాఁడు, - కుటి వే్పు - కన్ను), మిస్క-టము, మిగు (వు) లు(చు), మిగత, ဒီဃဒ္ဓိပ္န္ဟံ၊ మిట్ట, (మిల్దు, - పడు, - సాటు), మిట్టాడు, మిట్టించు, మిడి, (هيم డ వాఁదు, - నాగు, -పండ్లవాఁడు, - మేలము, -యు, నైలాను, (గ్రుష్ణ, -గ్రుడ్ద -సిపడు, -సివాటు), మిడుకు (-త), మిజ్జ, మెట్ట (జీలుగు, -తమి, పంట, వాలుపిట్ట (407) ఏునుకు, మిడు(ణు)ఁగుఱు, మినమిన (లాడు), మిను(న్న), మినుకు (ఁ జేడియ, -మినుకుమను, -లబరిణి, -లయిక్క), మినుక్కురను, మినుచూలు, మినుమినుకను మిన్నుకొలఁకు (-వున్ను, - వాఁక (తాలుపు), మి న్నేఱు, మిన్వాక, మిర్మిట్ల, మిఱు (మిట్టు, మిట్టగొను), మిలమిల (§,