పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/526

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ చ్ఛిక ప్ర, కరణ ము. 469 లాడు, - నైూవు), కొల్లాడు, కోడు, (156) కొట్టు, కొట్టికాఁడు, కొట్టుపడు ع ث۹ و ).8 ”م۔ (-లాడు, ஆற లాట), కొట్నను), కొట్లవూరి, కొట్టట, (187 $"ను ,ே కొంపోవు, కొనిపోవు, (-యాట, - యూడు, - వచ్చు), కొనుగోలు ( సా zいでな در بیماری --- y _ம் మొదలు), కొలుపు, కోలు, కోలుకొను (158) కొలు, క్రాలు, (159) s్క్పును, కొలగాఁడు, కొలగారము, కొలతి, కొలాకను, కొలారము, కొలారు, కొలా (ల్లా) రుబడి, కొలిపించు, కొలు నడి, (160) కొలుచు, కొలువు (కాఁడు, - కూటము, - కొను, - డు కాదు), (161) కొసగు (6) కోడు (168) కోయు, కోఁతి (పట్టు, - పడు) (164) కోరు, కోరిక (), (185) క్రుక్కు (166) క్రాలు గంటి), (187) క్రుళ్ల (పోతు), క్రుచు (- ంత) (168) గ్రోలు (s సవు), కోలుచు, (169) λοι 2 , λ ιεβ, λCέλο పెట్టు, గండి (వై). (170) 3 (డు) కు (171) గదుము (కొన), గిద్దిచు, గద్దతి (కాఁడు) (172) గిఱుకు, గిలుస, (173) గీఱుపు, గీలుపు, గిల్లకన్న ( చూపు), (174) గిల్లు (ప), (17) వులు, λεω, λ5, Ν'εξοιώ τjτω, λαέ», λς 5 (కట్టియ), YᏐ XᏇ , గీటునఁబుచ్చు, ိိုုံ) ရွှီး గిరిన జలు, רvר) గీయు, గీe9, గీఱుడు, గీఱునానుము, గెఱ, చీరి, చీరి (లి) క, చీరుక, చీరుడు, చీఱు (డు), చీలు (చు), (176) గుజ, పంజాటన, గుజిలిపెట్టు, గుంజిళ్లు, 8.) ്റ് గుంజనుసుఁగు, గుజూడు (177) గుప్ప, గుప్పిలి, గుప్పిచు, గుప్పన, గుస్తు, గు వ్మైట (-తి), గుమ్మె3 కాఁడు, (178) గెCటు, గెcటించు, గెOటు వడు, (179) గెనయు, గెనసు (180) గెలుచు, గెలిపి (డి), గెలుపు (కౌఁడు, て 8 8 £~~ تھ** 8 سپا 藝 కొను), గెలునము, (181) గొఁజు, గి జాడు, గోజాట, (182) గ్రుడ్లు (లాట, - లాడు), (188) చించు, చిందఱ, (గొను, రేగు, - వందఱ, - వందల చేయు, - నైూవు, - సేయు), చింగాడు, చిందియ, చిందిలి, (పడు, - ఫాటు), చిందిలు, చిదు, (వును, - వందుచేయు), చింపి(జి), చింపు, చిదక, చిదగొద, చిదియు, చిదుకు, (- గు, - పు, - ము), చిదురలు, చిదురుపలు, చిద్రుపలు, చిన, చిని, చినుఁగు, చిరుఁగుఁడు, చినుకు (బూస), చిన్న (టనాఁడు - ది - నాఁడు - రిపొన్నరి - శ్రీకము - వాడు - పోవు) చిన్నారి (పొన్నారి), చిన్ని (దము, - పువు, - పూతేకు), చిఱుఁగాలి, గూబ, - છે, - తనగోడు, - తనబిల్లలు, కి , తేఁకు, దిండి, దొడి, నవ్వు నాలుక, పాల, పులి, - బంతి పసుపు (ವೈ .). - బొద్ది, వడ్లు, వాలు, వేరు, సెనగలు), చిలుకు, చిలికించు, చిలిపి, చిలుకు(డు), చిలుప, చిలువాలు చిలువాయనము, చిల్లర (కాఁడు), చదుకు, చదుపు(-నయి), చిల్లు (పొల్లు), చిల్లి, చిల్లులు నైూను, చివుకు చివ్వు, చీఁదఱ (గొను, రేఁగు,-లు సైు వ్రు, చెండు, చెండాడు, చెండు బెండాడు, చెడు, చెట్ట (한) చెడగరము, చెడనాడు, చెడిప, చెడుగఁడు, చెడుగు, చెడ్డ