పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/525

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


468 ఆ o , ధ, భౌ షా చ రీ , త, ము ○ أسفا (- గొను, - వడు, - వెట్టు), కలగూర, కలగొను, కలపడము, కలపనగంప, కలపనఁ బండి, కలపను, కలప), కలయ (5), కల యంపి, కి లయఁబడు, కల యిక, కలయు, కలవంటకను, కలవడు, కలవరపడు (- పోవు), కల (ళ) వరము, కలనిరి(ళ్శించు (-0త), కళ్ళేవళపడు (- ವೆಟು), కలియు, కలుపు (-ఁగోలు), కలుపుఁగోలుతినను, క్రుయ్య, (182) కలుగు, కలిమి (-చెలి, - దండుగ), కలువు (188) కవియు, కవియించు, కవించు, కవిచేయు, కవియు దెంచు, (184) కవ్వు, (185) కసగు, కసి (-మస గు, - మసి), (186) కాచు, కాయు, కాపు, కాపరి, కాపాడు, (187) కాయు, కాయ (-కంటి 3 - కన్ను, so పెండలము), కాయువు, కాయ్వు, (188) కాఱు (చు), (189) కిట్టు, కివ్వు, (140) గ్రీదుకు (141) కినియు, కినుక (క్వాడు), కినుప), కిసువడు, కీన్క-, కీన్వడు, (142) కుOలు. కుoటి [ గాను), కుంటిగించు (- పడు, - పిచ్చుక, தும் వాఱు), (143) $ృందు, కOది కాళ్లు, కునుకు, $ునికి పడు (- నెటు), గునియు, గుని నౌడు, గునుకు, గునుప), క్షులుకు (లాఁడి), గులకరించు, (144) سينكر كن (డు), కుక్కి (వడు), క్రుంగు(డు), కుంకుడు గిట్టు, క్రుంకునుల, క్రుంగు, لسنا క్రుంగఁబడు, క్రుగిలు, గ్రోణాంకు, గ్రౌంకర (లు వైూవు), కొంకి, కొంకు పాటు (- వైూవు), కొంగోడుసెడు ( వైూవు), కొంచించు, కొంజు, క్రోంకి, గ్రుక్క- (గొను), గ్రుక్క-లు మ్రింగు, ஞ்,-ேஇ మ్రింగు, గ్రుక్కీ-లి, \ல்லி- మిక్కను, గ్రుకు మిక్కు-వును, గ్రుచ్చు. ద్రోCచ్చు, గ్రయ్య, (145) కుట్టు (కాడి, డాకు -డు, పోగులు, సోయు), (146) కుడుచు, కుడితి, కుడితి నీరు, కుడు పరి, కుడుపు, కుడుమ), కుడ్చు, కూడు, (147) కుదియు, కుది (యి) ంచు, సకిలఁబడు. కుదికిలు, కుదులు, కుదిలిక, గదుచు, కుదుపు, గోలు గోలు, గోలురించు, కొతుకు (పడు), కొదుగు, కొదుపు, గొడ (ణ)ఁగు, గొడవ, గొణగొణ (లాడు), గోడగిచు, గోడు, (148) సదురు, కుదిరిక, కుదుగుకొను, కుదురుచు, కుదురుపడు (-నాటు) (149) కుమలు, కునూరి"ు, (148) కుప్తు, (150) కూడు, కూటకమ), కూటమి, కూట (-టా) నయి, కూటిముత్యము, కూటు (&), కూటవమూక, కూటువు, కూడ (ఁబడు, Fi F ಔಟ್ಜು, _: ခါးသစ္ဆိပ္သ, to . దల), కూడలి (ಹ"ಯು), కూపేక, కూర, కూరిమి, కూరుచు, కూరుచుండు, కూరుపరి, కూరుపు, కూర్చుండఁబడు, (151) కూయు, రూ, కూఁక (రించు), కూఁత (కైదువు, - నేల, - ်ပံ့လ္ယာ వేయి), (152) కుములు, కూలు (చు), కూలఁ బడు (158) కెడపు, కెడయిక, కెడయు, కెడవు, (154) కెరలు, కెరలియాడు. కెరలుచు, కెరలు వైుడుచు, కేలయు, కెలఁక, కెల్లగించు, కేరు, కేరించు, కేరడము, కేరడించు, కేరుపు, (155), కొందు, కొందలము, కొందలపడు (-ವ"ಟು); కొందలించు, కొల్ల ($匣, - గౌఁడు, - కొట్టు, - గోను,- వెట్టు, *