పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/522

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ చ్ఛిక ప్ర, కరణ ము. 46% హర్వ, హరబ్బి, ჯ3-oზX ` ^ ,·, · , ~ კs ్స', "వ వు, ఏ ల్లల్లోలను } പ് ്വ സ്തു لاسه --سمه పTవణించు, హవణిక, హౌనణింపు, హవణిల్లు, హనలు, హసదు, హి సా"దు, పఖాహళి, హజారము, హిజారు, హుటాహుటి, హువూ, హువూ౧ు, ് د سني م۹ - تسه كمه 3 ( كمه ད།ཟ་ཧྥུ།--་་་་་་། హురుముత్తు, హురునుOజి, హుర్మత్తు,హుగ్లంజి, హుళికి(క్కి), హెచ్చరించు (రిక, - రికించు, - రిల్లు), హెచ్చిల్లు, హెచ్చు, హేజీబు, హోరు, హౌసు, (5) ద్విత్వాకరములు కాని సంయు కాకరములుగల పదములు : ఆస్తి, ఇస్తువు, కట్లంక, కు_స్తరించు, కోర్నవగండు, గ ဦဃ, గస్టు, జాప్యము, తిరస్తు, క్రిy_స్త్రరి, త్ర స్తరించు, దనంత్రి, దుస్తు, నిప్పసు, పస్తా' 3) స్త్ర, వుష్టు, వు_స్తరించు, మస్తు, మాస్టిఁడు, ముక్తాయింపు, ముస్లీదు, ముస్లె, మోస్తరు, రస్తు, విగ్వరించు, విస్తు, సస్కాని. (6) తుదిని ఖండబిందువుగానూఱని పూర్ణ బిందువులు పూర్వనుందు గల యకరములతోడి పదములు:_ఆడంగి, ఉటంకము, ఉటంకి, ఉటంకు, కట్లంక, దసువంది, మహoēు మొదలైనవి. తెనుఁగు ధాతువులు : అందుండీ గలిగిన యితరరూపములు, ఈ క్రింది పట్టికలలో విశేష్యాదులపై నుపధాతువులుగఁ జేరి ارتبا ధాతువులుగ నేర్పడినవానిని చేర్చలేదు. é) ğ (1) అగలు, అగలుచు, అగులు, అవులు, ఔలు, (2) అగు, అగు, Kదే అగుఁగాక. అగుబొమ్లు, అగుదె)చు, అగుర, ఆయలే, అయ్య, అవు, ఐన, ఐపోవు; ఔ', బౌఁగ దే, బౌఁగాక, ఔలెస్తు, బౌలే, కద, శ్రద రె, కదా, కా, కాఁబట్టి, కాబట్టు, కాఁబడు, కాఁబోలు, కాక, కాకున్నె, కాకేమిఁ కాద, కాచా, "క్రా దె, కాన, కాని, కానీ, కావలయు, కావించు, కావుట; కావుత, కావున, (8) అచ్చు, అచ్చుకొను, అచ్చుదల, ఐవచ్చు. (4) అడ (છ)જસા, అడ(ణ)ఁకువ, అడ(ణ)ఁగారు, అడ(ణ)ఁచు, ఆడఁకము, అడఁగు, అడుచు, ఆలిడుప). (5) అడరు, అడరించు, అడరుచు, అడరు చెంచు, అడలు, అడలుకొను, అదరు, అదలు, అదలుచు, అదలుపు, అదిరిపడు, అదిరిపాటు, అదురు, అదురుఁగ్రోవి, అదురుద్రిక -, అదురుగడ, అదురుగుండియ, అదురుచు, అదురు వేటు, ఉదరు. ఉదరిపాటు, ఉదరిపడు, ఉదిరిగొను, ఉదీల, ఉదిలకొను. (6) అడుగు, అడుగుకొను, అడుగుకోలు, అడువు, అడ్డు. (7) అడి (ణ)కించు. (8) అత్తు. (10) అతు(దు)కు (11) అదుము, అదుపుడు. (12) అద్దు, అద్దకను. (18) అనఁగు, (14) అను, (1) అనుచు, అనుపు. (1) అనురు, అమరిక, అమరుచు. (16) ఆమ్లు, ఆవుడు, అవ్ముడు నెూు. (17)