పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/521

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


数)* 4) న్వితీ గాని స్థలనుల )దు గ్బీము ల్పవుగుటచే స్వ S లుNనట్టి పదను \ు:--- હ )N, હ- જે ∎ ኤ` م--بیٹھتی ہے 敬, ക: J. * Nond(, юм. « & VM *్చను), చాడి, - ', చెడ్డి జ, 11, జాడను, బొL., ": ")ము, టూ క్షి, ) بر ఇ- *es I * * * سمتیہ ఆన(నా) , ) -ళ్లే పెళ్లి, గౌలస), N { టి Ž نوه) 3ంట, తబు, 3ణNమ్, తాగి, తా, తేజ, గో(క్రో)ణను, నేూ, నే గెవు, పి . విశే, సెల్లెగు, J" ఇ, సొ ^ , ) "నడి, J))\, tు " నేడు, ఎ , నను, వెండెరము, నీటి, పోఁచి, సాడి, బిసిన, బ్కు, బొుడ(డ్ల్స, బోయి, వుండము, ముడి, ల )ఎ, లకోరి, లడి, లాచి, లాటి, లాతను, లూటి, వీణను, సుచి, సన్ని, నౌట. క్ష యి" కి Oదిన గనులందు వTూపి. బడిన పిదము 严 ఇవిగాక యీ Joyo యిలంు ex૭૭૭ శబ్ద త్నా కరమున దేశ్యనులు నిరూపింపిఁబనను తెద్భనము లేయగును :-- (1) ఒత్తశరములు^ల పెదసయిలు :—అనఘళము, అవఘళించు, అవ ఫుళుఁడు; ఉతాణి, జిఱభి, నుYులి )\ు, ఎనీవ, ) వంచు, కవణిల్లు, కవి, కవళి, కవళికాఁడు, ఠవిణ, bుగణా, రీవి, కేని, గోలా, పరిఘాణించు, ప8 ఢవము, పరిఢవించు, పరిఢవిల్లు; వకర, వ తారి. (2) జే, బ, స, అను నజ్రము లుతము)దుగల పదములు :_ఆణు, అమిజి, అయజేు, ఆబ, ఉండ్రుస, ఉబి, ఉసు, ఎబె, ఔజు, ఔసు, కి గు, క్షిణ , S 2(a) P, ২৪৩ }, కలరుజే, కాజి, కురుఁజేు, కుకు , ss_స, s s_స, ఫి, కె ), క్రీను . ്റ 9 J wأن y y *Y. y J పిడు జే, కొరవంజి, గిసిస, గిలుబు, గుబుసు, గొు బు, బు, తెనాబి, Boy } –0 ് * * \<’. v. * கூக - 1) } దరు జేు, దినుసు(స్సు), దిమ్మి(వె)న, దుసు, దేు బే, సిరి బీ, బు }, బౌఁ , عمه يهجم వాజ, హెబ్ద, ساله * ~ سة. ۲ -- ما డణు సేు, శేబుసు, ఉరు , rā`ును జి, H్న, $. l حمیں گیو عہ تكساد వీ) బే, బ, అను వర ములు : డి వుఫ్సివు దు^ ల పుకు)లు :_r / &Ᏹ +N లాటము, ఉబుకు, ಡೆಬ್ಯು , ఉబుసు, ఉబ్బలి, éo@, ఎబ్బె , ఎబ్బెకి ○)", 2 う ,ఒ్చడి, చిబురు, చుబ్బనచూ9, 3 ఒu$ు, లెగాబందు, తిు గు ونجي (ية نة వాజేము మొదలైనవి. (4) హకార, ణ కార, ళ కారనులు^ ల పదనులు :_ఆణి, ఉణుజు, ఉక్కణను, ఉక్కళము, ఉరళించు, ఊళ, ఓహటము, ఓహిటిల్లు, క్రేణి, క్రేణించు, క్రేణి సేయు, గోపsరు, గోహరి, జేంజేడ, జీజీశాయి, జీబురుజింగి, గా (జో)హరు (వు), తబుకు, తహతహ, నేహరము, మహంతు, మొహళము, మొహరి, మోహరీ, మోహరము, మోహరించు, రహి, రహించు, లాహిరి, లాహిరివెూదము, సాహిణము, సాహిణి, హజారము, హజురు, హజ, హతు, 23 ولاسے