పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/520

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ చ్ఛిక ప్ర, క ) ణ ను. 461 xుబాలించు, గుబాలు, గుబేలు, గొడారి, గొహారు, గోణము, చి పోట్ర చిన్నారి (పొన్నారి), చిల్లోటి, చిరాకు, చీకాస, చా (నా) తాని, చునా యించు, నవూయిOచు, జిరాయతి, బేు కాటను, স্ল ষ্ট্র ১৩, జీగా గ్రాను, చేూలారి, జేకావాహిరి, జునూయించు, జో తాము, సంగి, వ హf", "ప-8 రువు, టపాకాయ, టలాయించు, టాటోలు (కాఁడు), టా లాటోలితనము, S^ గ్రారను (సొచ్చు), తలగాన, తటాయించు, తనాబి, త ఫారము, త సాగు, తనూయించు, తరాజు, తరాసు, తలాఁపి, తలాటము, తిలాడ, తలారి)ను, తవాయి, తాఁబేలు, తాగాఁడి, తె"గాణి, తాట్ల దూటము, ভত ঊত ৩, ৩ত্তত టను, తు)"యించు, తుటారము, తుట "రి, తుటారించు, తు"ు రికత్తిను" (_కాఁడు), తుపాకి, తుపాను, తుపాసి, తురాయి, తోడేలు, దాళీ:ుడు, దువూ రవు, దునూలు, దురాయి, దువాళము, దువాళి, దువాళి )చు, దూ బూచి, ಹೆಠಿ, S-6 (○) ° °Ꮡ❍ , నకీబు, నిరాజి, నవాతు, నాగా , నేరాజు, నేరేడు, పంజాయి", పTణి, పన్నాగము, పన్నారు, పరాకు, పలాములు (సేయుట), పల్లేరు, పస్తాయించు, పాఁ జేబులు, సారాణి, పారాఫే చు, పి)గాణి, పింజారి, పిసాళనయి, పిసాళి, పినాళించు, పిళ్లారి, పునాది, మారేడు, పె)కారము, పై ఫౌల్ట్లు, వైజాఱువుట్ట, పొ కాను (-చు), 4) SPং১৩, పొన్నాడ పొన్నారి, బండారు (పసుపు), బందా?ు, ఒ కౌను, బలు" ని, బ తాయి, బరాబరి, బరాబరిక, బవం తను, బనం 9, బౌ రాది, బి గాది, బి రము, బిట" గి, బిడౌరను, బిడాలు, బీరాఁజు, బు న్కౌము, బూర్నీసు, బెలుచి, బొబౌ ర్చీను, వుO డౌము, వుండా టసు, ను డాటయి, మజ్జా రె! వులె"బు, వుత్తాబు, వునాయించు, మువర్టాయి, వు రాటము, వులా (ల్లా) రము, నుల్లావుడ, మసీదు, మహంతు, నూ) దాళి, నూ గా-గ్లి, వూ గాని, మాస్టీ గు, మిట గ్రము, మిటా రి, మీట రి0చు, పు కౌసౌ, ముక్తాయింపు, నయిట" లు, గురాళము, మురాళించు, ను స్త్రీదు, మేజోడు, మేులా (బ్లా) ము, గ్రంగాయించు, రజా యొు, ర వాయి, గ్రువూలు, రు వాణము, లకోరి (8), ల వాజువూ, లా లౌము, లొటారసు), నజీ (#) రుఁడు, వట - రము, నటారి, నటారు, నరారె, వ రారము నా స్సు ది, నిసార, వ భౌవళి, వాయింట, వాలా యు, వాలాయించు, వాలా\, మౌలూరు, విలౌకు, విలె" కుఁడు, విలాతి, వీణాను, సన్నాయి, సపాట, సరుగు, సరంబీ, సరాగము, సరాతి, సవాయి, సస్కాని, సాటా కోటి, సాతాను, సా పాటు, సారంగి, సిరాజి, సిరాణను, సు కారి, సునూళు, సునూళి, సునూళి) చు, సురాళను , నురా S ళించు, సువా (వ్వా) ల, సా సాయి ) ను, సోని గి, సోసిగి, హి (హ) జారస), o, इ-T **

  • . * ў в. کی- ? ار ...اس۔ح హసాదు, హ నౌహy, హిజాN), ←YT* V ! " ১৮৩ং4, dJ ునూQ)ు, మౌV$'క్క- ©J وندان نث

హెరామి, హే రావళి, హిరీ రంగు, హిరి రాట, సూని రాసిం ర.