పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/514

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ చ్ఛిక ప్ర కర ణ ము. 455 ii. కీటకములు. తేనెటీగ: జంటముక్కాలి, జమలిముక్కాలి, తేనియతిండి, తేనెతిండి, చీవు=సన్నగాఁడు. iii. సరీసృపములు: పాము: కనువినికి, గాడుపు మేఁపరి, గాలిమేఁపరి, గుస్తకానుపు, eyrocX Coo జాఁగుడు, వినుకలికంటి, విసదారి, వీనులకంటి, నిడుద వెస్ను, బోరపా,ఁకుడు. 馨 \مت’ iv, జలచరములు. ভক্টেৎ১৩ : నల్లదాసరిగాఁడు. O v. పశులు. గురుడపషీ: చిలువఁదిండి, పక్కిరాయఁడు, పాప మేఁపరి, పాపమే పుడు, పులుఁగు జేఁడు, పెందిరువడి. కోడి: అజవాలు, మెట్లవాలుపిట్ల. ?፥ ᎾaᏇ EJ నెవులి: కప్పఁగుత్తుకపులుఁగు, జట్టుఁబులుఁగు. కోకిల: చిగురాకుఁదిండి, తలిరుదిండి, కెంపుకంటి. హoస; తూఁడుదిండి, తి"లకరిసూగు, వాన జాలిపులుఁగు, మినుపపోక్ష, కాకి - గుమికాఁడు, వానకోయిల, హెన నెచ్చెలి. చకోరము: చందవూవుపులుఁగు, జూబిలి వేుపరి, నెలత్రావడము, నెల పులుఁగు, నెల మేఁపరి, వెన్నెలపులుఁగు. చిలుక: చక్కెర తిండి, చదువులపులుఁగు, పలుకుఁదత్తడి ; మరుతేజి, రావుతమ్మ, చక్రవాక ము: చుట్టుఁబులుఁగు, గుండుపులుఁగు. శకుసపషీ: సకినంపుఁబులుఁగు. పషీ: ఇనుపుట్టును, గూడు కానుపు, గ్రుడ్డకానుపు. గండభేరుండము: దుగ మొగముల పులుఁ\ు, vi. చతుష్పాదజంతువులు. కోఁతి: అడవితిరుగుడు, అడవినట్టు, కొండత్రిమ్మరి, కొమ్మత్రిమ్మరి, కొవ్ము మెకము, కోన శ్రీన్మురి, గ్రోనవునికి, గిట్టుద్రిమ్మరి, చెట్టఁద్రిమ్మరి, చెటువటు, తఱుల మెకము, తఱుల వెూర మొకము, వులవునికి, వూసువునికి, (ہم D-62 | మ్రానుద్రిన్మురి. ఏనుఁగు: ఎక్కుడు మెకము, పలుగొమ్మల మెకము, బలుహజ్జమెకి ము, గబ్బు చెంక మెకము, చేగల మెకను, రెంట లౌ, గుడు మొగను,