పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/488

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


છે త్స వు కి ర ణ ము. 429 H యిత, క్రేత, శ_త్త, గంత, , గహీత, ఛేత్త, జాగరిత, క్షేత్ర, త్వష్ట, దాత, oX9.) لبا దోగ్గ, ద్రుష్ట ద్వేష్ట, ధాత, ధ్యాత, నియంత, నియోక్త, నిర్మాత, నిహంత, నేత, పరివేష్ట పోత, ప్రణీత, ప్రతిగ్రహీత, ప్రయోక్త, ప్రేష్ట భవిత, భోక్త, యంత, యోద్ధ, రణీత, రంత, వక్ష, విక్రేత, వినూత, నైూఢ, ം് കൻ میره اح گسع ം് ു് “ബ് ു ക 3 2 % をく സ്ത് x’ శాస్త్ర, సవ్యెస్ద సంస్థాత, సవిత, సంభoయిత, فـيذ မိဳ႔နွဲ့၌ာ &SS _ို့ హంత, హ ర, హరోత మొదలై నవి. (2) “విధాతృ, ధాతృ, బాతృ, సవితృ, నేతృ, శబ్లంబులకు వుహతుల இ و حكيو مسه كمه ☾Ꭹ نیلس۔ కత్వ స్త్రీన ద్భావంబులు విభాషనగు: విధాత, విధాతృఁడు. ధాత, ధాతృఁడు; దాత, దాతృఁడు; సవిత, సవితృఁడు; నేత, నేతృఁడు' - ఆ నిచిస్నయసూరి చెప్పెను. నిలు" ' ధాళృఁడు, దాతృఁడు, నేతృఁడు అను రూపములు శబ్ద రత్నాకరమున సంగ్రహింపఁ బడలేదు; కాని, సౌఢవ్యాకరణమున వానిని గూర్చిన ప్రశంస లేకుండుటచే నారూపములు శబ్దరత్నాకర "సఁడగు పౌఢ వ్యాకరణ కారునికి సవతములనియే తలంపనలసి యున్నది విధాతృ సవితృ శబ్దములకుఁ దప్ప దక్కిన వానికి డజ్జతోడి ప్రధమైకనచన రూపములు గలుగు ననుఁటకుఁ యోగములు మృగ్యములు; వ్యనహారమున ನಿಟ್ಟಿ శబ్ద ములు వినఁబడవు. (*) (3) పితృ' శబ్దమునకు 'పితరుఁడు' అను ప్రధమైకవచన తత్సము రూపను గలదు. కాని, యది శబ్దరత్నాకరమున నైకృతముగ నిరూపింపబడి యున్నది. అది వైకృత వునుటకంటే సంస్కృత ద్వితీయైకవచనమునుండి పుట్టిన తత్సమరూపముగాఁ బరిగణించుట యుక్తము. నరుఁడు, దేవరుఁడు అను పదములు నిట్టివే యననచ్చును గాని, యవి యకారాంత పుంలింగశబ్దము లగు నర, దేవర, శబ్దములకుఁ దత్సవురూపములనియు జెప్పికొనవచ్చును. VIII. 3δα•&y లంతవుందుగల శబ్దములు. ఐకారాంత రై శబ్దమునకు లో యను తత్సమరూపముగలుగునని చిన్న యసూరి చెప్పెనుగాని, యది శబ్దరత్నాకరకారుని యభిప్రాయముచొప్పన వైకృత మనుకొనుటయే యొప్పను; అట్లయినచో రోయినావి, రోవెలఁది మున్నగువానికీ మిశ్రీ సనూసత్వము తప్పను. gr8" తత్సమమైనచో 'రోయి' కూడ తత్సమము కావలయును. రై' అను రూపమునుగూడ చిన్నయసూరి తత్సమముగఁ బరిగ్రహించెను గాని దానికిఁ బ్రయోగసులు మృగ్యములురి ఓ'కారాంత గో శబ్దమునకు గోవు' అనునది తత్సనురూపము. P-ట్రాని-గ్రాగాంత్ర నౌశబ్దమునకుఁ దత్సనుముగ నావ' అను రూపము గలు Kును. గ్లా శమునకు శ్లా, గ్లో అను తత్సవురూపములను చిన్నయసూరి, )C( Ωr» Ων) כ"א)