పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/486

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


త త్స వు ప్ర, కరణ ము. 427 ప్రసూః, 奪藝 పితృప్రుసును ; పునర్భూ, పునరుృవు ; ప్రసూ8, ప్రసును 5 వర్గాభూః, వర్గా భువు; వధూ!, వధువు ; శ్వత్రూ, శ్వప్రేవు మొదలైనవి, (2) అగ్నిభూ, ఆత్మభూ, స్వభూ, స్వయంభూ, శబ్దములు పుంలింగము లైసను వానికి అగ్నిభువు, ఆత్మభవు, స్వభను, స్వయంభువు, అనియే తత్సను రూపములు: కర్క_Oధూ, ఖలపూ, శబ్దములు పుంలింగనులై కర్కంధుః, ఖలపు అనియగును. వానికిఁగూడ కర్కంధువు, ఖలపువు, అనియే తత్సమ రూపములు, (8) కద్రు' (=నాగమాత) శబ్దమునకు కద్రును, కద్రువ, అను రెండు తత్సవు రూపములును గలుగును ; వానిలో కద్రువు' అనురూపమే ప్రాచీ నమైనట్లు తోఁచుచున్నది. است (4) “పృథ్వీవాచి భూ శబ్దమునకు భువియగు: భువి, భువులు, భువిని; భువులను." - అని చిన్నయసూరి, భువి’ శబ్దము భూ శబ్దమునకు స _ష్టమ్యైక వచన రూపము. ఇస్లే, సరసి, హృది మొదలగు స్పష్టమ్యైక వచన రూపములు విభ_క్తి ప్రత్యయములు చేరుటకు ప్రాతిపదికను లగుచున్నవి. ఈ రూప ములు తొలుత ప్రధమైక వచనమునఁ , బయోగాగింపఁబడకపోయినను దరు لمنا వాతి కాలమున ప్రధమా విభ_క్తియందును వాడబడుచువచ్చినవి. VII. (1) ৪১১ জততে০০ওঁ శబ్దములు. 2১৩ত তে9Oওঁ శబ్దములు మూఁడువిధములుగఁ గాన్పించుచున్నవి: (1) మనుష్యుల సంసార సంబంధములను దెలుపునవి. ఇవి మహద్వాచకములును, మహతీ వాచకములు నని రెండు వర్గములుగనున్నవి. నుహద్వాచకములు : పితృ, భ్రాతృ భర్తృ, జానూతృ జనయితృ దేవృనస్తృ—మహతీ వాచకములు: ఉపమాతృ, దుహితృ, ననాందృ, మాతృ, యాతృ, స్వసృ: (2) చేయునట్టి' అను నర్థముగల తృ ప్రత్యయము చేరిన శబ్దములు, ఉదా: అను స్థాచాతృ, అనుగంతృ, అనుమంతృ, అపహ_ర్తృ, అభియో క్తృ, అలంకర్తృ, ఉపదేష్ట ృ, ఉపద్రుష్టృ ఉపభర్తృ కర్త ృ కావుయితృ కారయితృ, క్రేతృ; గంతృ, గ్రహీతృ; ఛేత్తృ జాగరితృ, జేతృ, ల్వేష్టృ; దాతృ رډ بُق تق దొడ్డు ద్రుష్ట ద్వేష్ట ఖ్యాతృ థాతృ నియు నియో" కృ నిర్హాృ నిహంతృ, నేతృ, పరివేష్టృ; పోతృ, ప్రణేతృ; ప్రతిగ్రహీతృ ప్రయోక్తృ శ్రీపేఎ; భవితృ, భోక్తృ; యంతృ, యోద్ధృ; రతృ రంతృ, వకృ; విక్రేతృ, వివూతృ, వైఢృ, శౌ_స్తృ, సవ్యేష్టృ; సంస్థాతృ సవితృ, _స్తంభ యితృ, §3 & છે” శ్రీవీఎ స్వీకర్తృ హంతృ హ_ర్తృ; హోతృ మొద లైనవి. () - తృ ప్రత్యయాంతములు కాని శబ్దములు. ఉదా: సృ.