పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/480

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


తత్స ను ప్ర, కరణ ము. 421 దిగ్భమము నిష్క-్స , నిష్కర్ష నిష్కర్షనయి; పరామర్శ, సరానుర్శ, పరా వుర్శనయి; పరిశ్రీను, పరిశ్రువు, పరిశ్రవుము; పురుష (ప్రఛనూది -) పురసప, పురువము; భ్రువు, భ్రువు, భ్రువును; و بالا نتا ప్రశ్న ప్రశ్నను; ప్రయాగ, ప్రయాగ, ప్రయాగము; ప్రాసః (ఛందస్సున),

Vーノ ట్రైస, ప్రాసము” ليتا " " يا التا لمسا అను సా, సః, అను పా స, అనుప్రాసము; బోధః, బోధ, బోధము; సర్గ,

సర్గ సర్గము; ఉపసర్గః, ఉపసర్గ, ఉపసర్గము; విసర్గః, విసర్గ విసర్గము; విమర్శ, విమర్శ, విమర్శపయి; మధ్య, మధ్య, మధ్యము, వధః, వధ, వధము ; వేగః, వేగ, వేగము; వూంజిష్టః, నూంజిష్ట, వూజిష్టము; ಇಸಃ, శ్వాస, శ్వాసము; హంసః, హంస, హంసము; యవు ధారః, యవుధార, యవు ధా రము; శోషః, శోష, శోషము. (4) ఒకప్పడు పదాంతాకారమున కుత్వముకూడఁ గలుగును. ఉదా: వర్గ, వర్గ, వర్గ, వర్గము; భీభత్స, భీభత్స, భీభత్సు, భీభత్సము; మొద లె నవి, వర్ల'వై వునర్ణము చేరి వర్తువు' అనికూడ నగును, } _ெ. 8y {T میبایسه (ర్) ఒకప్పడు ను నర్థ మును, ఉత్వమునునూత్రము వైకల్పికనుగ నగును. ఉదా : రూపః, రూపు, రూపము; మొదలైనవి. (6) కొన్నియెడల నుత్వ నువర్ధములును, ముపర్థమును వైకల్పికముగ నగును. ఉదా : ధర్మ, ధర్మము, ధర్త్మును వర్గః, నర్గము, నర్గును; భండెరః, భండారము, భండారువు (భండారు అను రూపమును గలదు). (7) కొన్నియెడల నుత్వ, వువర్ణములుమాత్రము వచ్చును : అపష్టః, అపష్టును = కాలము ; ప్రతికూలము. I (2) শুক্ত তে০৩ওঁ నపుంసకలింగశబ్దములు. (e) నుహ ద్వాచకములు. కొన్ని యకారాంత నపుంసకలింగశబ్దపుకు మహద్వివశయం దవు హద్వాచకములకు నTలే మువర్ణ మును, అకారాంత పుంలింగ మహద్వాచక శబ్దములకు ত నుత్వడుజ్జులును గూడఁ గలుగును. ఉదా : మిత్రుప్, మిత్రము, మిత్రుఁడు; ప్రధానమ్, ప్రధానము, ప్రధానుఁడు; శరణమ్, శర ణము, శరణుఁడు; సాత్రమ్, పాత్రను, పాత్రుఁడు; ఆస్పదప్, ఆస్పదము, ఆస్పదుఁడు మొదలైనవి.-ప్రధాన శబ్దమునకు ప్రధాని' యనియు నుహదస్థ మున రూపము గలదు, అశేు శరణ' శబ్దమునకు శరణు" అనియు రూపము לאר) గలుగును.