పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/470

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ O ధ్ర, శ బ్ద జా ల ము 411 మున మాత్రమే నిలిచిపోయినట్టి పదములను నిఘంటువులందు చేర్పదగునా యను విషయమును గూడ విచారింపచxును. శబ్లజాలము రెండువిధములుగ నుంగును. ఒకటివ్యక్తులకును, సంఘము నందలి చిన్నచిన్నగుంపులకును సంబంధించినది ; రెండనది సంఘమున కంత టికిని సంబంధించినది. వ్య_క్తికి సంబంధించిన శబ్దజాలము ఇతరవ్యక్తుల % ფა జాలముకం రెుఁ గొన్ని విషయములలో భిన్నముగనుండును ; సంఘమంతటికిన్ సంబంధించిన దానికం రెు నది యింగ్లను భిన్నముగ నుండును. కాని, వ క్షి సంఘమునం దొక యంశముగ నుండి యొకవిధముగి సంఘునునకుఁ బ్రతినీ నుండుటచేత ననేక విషయములం దాతనికిని సంఘమునకును శబ్దజాలము సామాన్యముగనే యుండును. కాని, కొందఱ కొకరీతిశబ్దజాలము పట్టుపడును; మఱికొందఱికి వుత్తియొక రీతి శబ్దనులు పట్టుపడును. ఈ భేద నూయా వ్య క్తులు చిన్నప్పటినుండియుఁ దిరుగుచుOడిన సంఘపు భౌష ననుసరించియుం డును. గ్రంథకర్తల విషయమున వా రుపయోగించు శబ్దజాలము నాలనుకు దీవుకు సహజమైన నను గొంతవఱకు వారి సంస్కా_రమును ಬಟ್ಟಿಯಿ, రుచిని బట్టియు నేర్పడుచుండును. ఒక గ్రంధసును సూత్మముగఁ జదివి యా గ్రంధ క_ర్త ಹೊ ప్రదేశపువాఁడో, మే కాలపువాఁడో కూడఁ గొంచె మెచ్చుతక్కుδSλίς జెప్పఁగలుగుదుము. శిశువు తనచుట్టుపట్ల నుండు వారివూటలలోఁ గొంతభాగమునే "తా నవ్యక్తముగఁ బల్కు-టకుఁ బ్రయత్నించును. అందు కొన్నిటి నాతఁ డుచ్చరింప నేర్చికొనును. కొన్నియతని మెదడునందు మాత్రము ముద్రితములై యక స్టాత్తుగ నాతని జీవితమున నెప్పడో ధ్వనిరూపమున వ్యక్తము కానచ్చును. శిశువు పెరిఁగిన కొలఁదియు నింకనెక్కుడు పదనుల సేకరించుచుండును. ఈ పద జాల నుతనియనుభవములోనికి నచ్చినన స్తువులకు సంబంధించినదియు, తనతో వూట్లాడు నారిమాటల ననుక రించునట్టిదియునై యుండును. ఇట్లాతఁడు నిత్య మును నెక్కుడు పదములను సేకరించుచు నేయుడి, నానిలోఁగొన్నిటిఁ దన నిత్యవ్యవహారమున నుపయోగించియు, దానుపయోగింపని వానిలోఁ గొన్నిటి నితరులువూట్లాడు నప్పడును బుస్తకములందును బొల్చికొనుచును నుండును, తన చిన్నయావరణమును విడిచి తన చిన్న సంఘముకంటె విశాలమగు సంఘ ముతో గలిసి, తివ మిత్రువర్గమును, శత్రునిర్గమును, పరిచితవర్గము నెక్కువ చేసికొనుచు నాతఁడు తనశబ్దజాలము నెక్కువ చేసికొనుచునే యుండును. ఇది యిట్లుండ నాతఁడు చిన్నతనమున నేర్చికొనినమాటలు కొన్ని సుము మఱింత స్పష్టము లగుచుండును. కొన్నిజాఱిపోవుచుండును. తకవాల్లో C గొన్నిటి నాతఁడు మఱచిపోవుటయు సంభవించును. అందుచేత ప్రతినును