పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/469

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


410 ఆ O ధ్ర, భా పో చరిత్ర ము گی۔ }* می * 喹 مير (9) ధాతువుల సకర్త -হ্রস্ত্ৰ ర్త్మక రూపనులును, స్వార్థక ప్రేరణ కర్మ ణ్యర్థక రూపములును బ్రత్యేకము లగునా, కావా ? ఉదా. అగు, "కావించు; పడు, పఱుచు; ఓడు, ఓడించు; కలియు, కలుపు మొదలయినవి. (10) ధాతువుతో గాని, నామముతోఁ గాని సహాయకక్రియ చేరి యేర్పడిన ధాతువులు ప్రత్యేకములా, "క్రా వా ? ఉదా. కొనియాడు, అడిచి పడు, తిట్టుకొను, అనువుపడు మొదలయినవి. ఇట్టి ప్రశ్నలకు వివిధములగు సమాధానము లీయవచ్చును. కాని; సంస్కృతమునందును నితర దేశ భాషలయందును గల నిఘంటువులలో నీ విషయమున నొక సామాన్యవిధాన మనుసరింపబడియుండలేదు. కావున నా యా భాషలయందలి పదములసంఖ్య యించుమించుగ నింతయై యుండ వచ్చునని నిర్ణయించుటకు వీలు లేకున్నది. ఒక భాషయందలి పదముల సంఖ్యను నిర్ణ యించుటలో వుతికొన్ని చిక్కులున్నవి. ఆ భౌషకు సంబంధించిన నిఘంటువు లెంత పెద్దనయినను 3O তোত భాషయందలి శబ్దములన్నియు నున్నవని చెప్పవీలు లేదు. సాధారణముగ గ్రుంధస్థములై నపదములే నిఘంటువులందు చేరుచుండును. కేవలవ్యవహార గతములైన కొన్నిపదములును నందు చేరవచ్చును. కాని, యన్ని గ్రంధము లందలి యన్నిపదములును, వ్యవహారమునందలి యన్నిపదములును నిఘంటువు లందు చేరవు. నూoండలిక భేదములనుబట్టియు, వృత్తుల భే దమునుబట్టియు సంఘమునందు నెలకొనియున్న శబ్దజాలము చాలకొంచెమే నిఘంటువుల కెక్కును. కావున నిఘంటువులందున్న పదజాలముకంటె సునూరుపదింతలయి నను నా భాషయందలి పదసంఖ్య యుండుననుకొనుట యత్యు _క్తి కానేరదు. కాని, సంఘమునందు జీర్ణింపని యనేక పదములుగూడ నిఘంటువుల కెక్కుట గలదు. అట్టిపదములు సాధారణముగ శా ق ములకును కళలకును సంబంధించిన వై యుండును. అవి దేశ్యపదములై నచో సరియే ; లేకున్న, వాని నాంధ్రు పదములుగఁ బరిగణించుట చింత్యము. తెనుగునఁ జేరిన తత్సమపదములలో ననేకము ಲಿಟ್ಟಿವಿ. ఇవిగాక గ్రుంధక లచ్చతెనుఁగులను పేర تث _త్తగ స ၌ చేసిన కృతక శబ్దము లనేకములు నిఘంటువులలోఁ జేరుచుండును. ఇట్టివి దే భాషాప్రవాహమునఁ బడినచో సరియే ; లేకున్న, వానిని భాషాపదసంఖ్య యందు చేర్పవచ్చునా యనువిషయము విచారణీయము. ఇవిగాక, ఒకానొక కాలమందు భాషయందుండి వానికి సంబంధించిన వస్తువులు లోపించుటచే తామునులోపించినట్టి పదము లనేకములు నిఘంటువులందు నిలుచును. ఆ పదములొకప్పుడు క్రొత్తయర్థములనుగాని విశేసార్థములనుగాని సంపా است దించుకొని నిత్యవ్యవహారమున నిలిచియుండును, అట్లుగాక ప్రాచీన వ్యవహార