పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/467

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


408 ఆ O ధ్ర భాషా చరిత్ర ము యగును; అసంపూర్ణమైనది వాక్యమనుట యసంబద్ధమగును. ఇబ్లీ, తెనుఁగున వాక్యములు సామాన్యవాక్యములు, సంక్లి ష్టవాక్యములు, నుహావాక్యములు నని మూడు భేదములను గల్పించుటయు సరికాదు. వాక్యమునందు సంపూర్ణ క్రియాభావ మొక్క యుండును. సామాన్యాది మూఁడు భేదములును నింగ్లీషు మర్యాద ననుసరించినను నీవిషయమున నాంధ్రుమునకును దానికిని సామ్యము లేదు. ဍဝဂ္ဂီ షున 'క్లాజ్' (Clause) అను దానిలో నర్థమసమగ్రుముగా నున్నను నందొకకర్తయు సంపూర్ణక్రియయుఁ దప్పకయుండును. తెనుగున నట్టి సంక్లిష్ట (complex) వాక్యము లుండవు. ఇంగ్లీషునందలి 'కాంపౌండ్ సెంటెన్సు ననుసరించి తెనుగున మహావాక్యవునున దుండునని చెప్పగూడదు. ၅ဝဂ္ဂီ పున ఒక సముచ్చయముచే గలుపఁబడిన ప్రత్యేక వాక్యములకు గ్రాంపౌండ్ సెం రైు న్సని పేరు. తెనుగున మఱియు' మొదలగు సముచ్చయార్థకావ్యయములచే రెండు ప్రత్యేక వాక్యములను గలుపుట సంప్రదాయముకాదు.ఇంగ్లీషునఁ Κσ.δό సామాన్య, సంక్లి ဇွဲ၌ာ మహావాక్యము లను విభాగను వైయాకరణ కృతముగాని, సహజము కాదు. వాక$మే భౌషకు మూలాంశము. అట్టి వాక్యమును భాషాభాగములుగ విభజించుట గూడ వైయాకరణులు చేయు నట్టిపనియే. వారి విభజనము సరికావచ్చును; కాకపోవచ్చును. కాని, యట్లు చేయుట యస్వాభావికము; కృత్రి, వుము. జనులు తవున్యవహారమున నెన్నడు నట్లు చేయరు. అట్టివిభజనముతో వారికి పనిలేదు. నస్తువుల లేక భావముల పరస్పరసంబంధము, వానికి మనుష్యలతో గల సంబంధను, ఇవియే భాషకు ముఖ్యములు. ಇಟ್ಟಿ సంబంధములతోడనే యభిప్రాయములును వానిని బహిగా రంగము చేయు ధ్వనిరూపకవాక్యములును వ్యక్తమగుచుండును. అట్టిసంబంధ ములను విడిచి పదములును బ్రత్యయములును బ్రత్యేకముగ నిలువఁజాలవు. জso, వైయాకరణులు శాస్త్ర సౌకర్యను కొఱకు వాక్యములను కొన్ని యంశములుగ విభజింతురు. ఆ యంశనులు నావుపదములనియు, విశేషణము లనియు, కియా పగనులనియు, అవ్యయములనియు నాలుగునర్గములుగ విభ لرنا జింపబడును. ఈ వర్గములలోని శబ్దములన్నియు ప్రాతిపదిక ప్రత్యయములుగ O ○ لمفا విభజింపఁబడును. నిఘంటువులలో నౌషేషాప ప్రఛమైకవచనరూపము లును, క్రియాపదముల ధాతురూపములును, అవ్యయములును, విశేషణముల రూపనులును జేరును. ఆయా పదముల సంబంధములు వ్యాకరణములలో వివరింపఁబడును. ఆయా భాషాభాగములన్నియు ధాతువులనుండి యేర్పడునని వైయాకరణులవుతము. ఈ మతము ప్రకారము ప్రతిభాపకును దొలుతఁ గొన్ని మూలధాతువు లుండెను. ఆధాతువులకుఁ బ్రత్యయములు చేరుచు శబ్దములయ్యెను. ඡෂී బ్దములకూడిక వలన వాక్యము లేర్పడెను. ಇಟ್ಟು చెప్పటయే