పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/458

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


స 9 ధి - ప్ర క గణ ము. 399 (11) సముచ్ఛయ గీగములనె ,


ت: )qX ר ఉ. హరి IV. 235, 23, ఏ

విూపొడగాన వే ; నిగ కు, II , ఛా, రాంపది గచ్చి в Ф (iti) ను కొన్ని కి యుల వె క భౌ. III. 1:1 నే, రుక్ష దా. (IV) విభ_క్తికము నర్లను లోపిసగా బై సచ్చి షియా కళె" III Z59. - గూగా, స: క్ష ཅིག་དྲྭ་ „Z E)}} . ు ,())"P గె)న స్ప్ , いン° " تعری سمير .8 ^ * سي (v) నుకొన్ని ుట్ట కర్మ గయ సమూసనులు ఇ )ను. IV. 25 , గ్రా' ను గడు , క్ష భౌ, 107. గౌక ,్చను) . గ్గృgు. IV. 19. వేలుపు, రాకూరినిు గ స డి దవా దేశ నును గూర్చిన విధులు ప్రా) స్థానములగు చిక్కుల .3 حم గల్లి ) గా నరా(చినకవు లా యూ దేశము నె కలిసి మినియు, బహుళ నునియు (T) 2س-- j ననుకొన్నచో నాచిక్కులు ఉ"లఁగునను ను చేశడు గోఁ జక్ష, X Yన్నిచోట్ల C ്റ బాటిపరై లో, ఆయగారి ఫాTYనులు ప్రు పు-గో, వ్రా నా నిక్షిఁ గానాంతర ము లున్న వైూ నిగ యిచుటకు వీలు లేదుగాని, నూయ , పయోగములను 8a للسحا ^ూ"చి గ్రౌు నుయుఁ NT ) గట్టు లా కణికులు గ స : సెూ దేశము చా్చూల్టిక్ష వుని యే లకణము నేర్ప చిరి ఈ శ్రీ చె ప్రయోగగులు ు నూడ జనితమ) ألفا లని వృ* చుచున ). ཚེ: -───── ജ്ഠാ VI 95. ను. కాప్మక జాననం, ?AD చతుర్షిక్కులు నరస. [[I 21. క, ... వుహవుహుని నున ) బు రిజి ) కి బ" గను III. 65 క ... ఆ, హాగట్టినది సాంను III, 87 సీ , కాచినిగుగ నె - వాఁచఁ జాలినంత భాస్క_. రావూ యుద్ధ 323. చ. వికృతములై న వుర్కుల నేును లక్క నీవునూచి క్షుస చి వచ్చి నోరికొలఁదుల్ నచరించెదు . భాస్క_. రానూ, యుద్ధ 21 (56 ను. ఆక్ష ట్రూ యెవ్వరు మున్నెలుగని నుదీయంబై న నుర్మంబు వీఁడు