పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/440

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


స 0 ధి - ప్రు కి ర ణ ము. 381 రావుమ్ + అని = వందేరానునుని, నందే రామన్మని, వదేత్వానుని, నంచే త్వానుని; ననుస్సీతారానూభ్యామని, ననుస్సీతారామాభ్యాను, నను సభ్య మని, నవు సుభ్యవని; మొదలైనవి. ع " عسست - - " ?)—3 Gس---- (3) తక్క_న సంస్కృత శబ్దములపై వైని వినరించిన సంస్కృత శబ్దములపై ( గౌక యితరనుల విూద నను ధాతువు చేరుసప్పడు సౌధారణముగ నా(నూయంతము ) Xల విభ క్షిగ్రూప ములకు వలెనె సంధిగలుగుసు. కివునకుండ, రఔమియని, ఆవర్తంతియని, రకతని (రకత్వని P) మొదలైనవి. ـسلاC (ఈ క్రింది యుదానూరణ గులు పండి తా రె ధ్యగరీత్రము దీక్షాప్రకరణము నుండి యొ తి వ్రాయబడినవి : అనియతగā రనియు; ప్రాసోవా యనియు; యుత్వియ నియు; భూత్యై -اسه ' اسسسها నప్రమదితవ్యమనియు; అగ్నేస్సమ్మయాయనియు, త్రిపుండ్రస్య $ థారణంబ(మ్మ) నియు నైవ పమదితవ్యమనియు; విమృ జ్యాంగాని సంస్ప ృశే నఁగ; ਠੰਕਹਾਚ ਹਦਾ త్రయాయుషమ్మ ;పునరావర్తలి యువ (ఆవ రనేయన' ; అనవచ్చునా %) నిర్పగా విపాప్మాయనంగ ה- Sc^ ; RS తత్ఫలం కోటి గుణితంబనంగ; న సంశయో యన; మంత్రితం భస్మ ಧ: ಜ.ಹೊ. త్తనఁగ; స ఏప భస్మ జ్యోతియ (-8) నఁగ; జ్యోతిర్భవ త్యేవయనఁగ; మా త్వాహ వామ హే యనఁX (హవా J 龜- പ് 曹 疊 סר మునూ యునఁగ అనవచ్చునా?) భస్మచ్ఛన్నయనఁగ; భస్మోద్ధూళితంబన; వైశ్య దేవేశ్వ రార్చ సేయన ('అర్చ: యన ' అనవచ్చునా?); ధృతత్రపుండ్ర యనఁగ; త్రిపుండ్రం బాహ్మణో యనంగ; విద్వా ననంగ; మనసాపి నలంఘ యే నఁగ; శ్రుత్యావిధీయ శే యనఁగ (విధీయత యనఁగ’ అయు ననవచ్చును) ; యస్మానంగ; శ్ల్యాగీయనంగ; పతితో భవేత్తన; సురవి ప్రాణానునంగ; వర్తులం నృపవైశ్యయోరనఁగ; అర్ధచంద్రంతు వాయనంగ; శూద్రాణామునంగ; అర్ధచంద్రాకృతి రవఁX; అన్యేసా మనంగ; ఊర్ధ్వపుండ్రకంబన అగ్నిదన్గేన భస్మనాయనఁగ; త్రిపుం డాంకం ప్రశస్య తేయన; ససర్జన ల లాటం హి తిర్యక్క-నంగ; అధీతం శ్రుతం తేనయోన; యేన వి పేణ శిరసియని; అభి" వేనా తథా విప్రయనఁగ; భస్మనైవ పక్వతయన; నకుర్యా న్మృత్తి కాగి భిరన; ఏతదన్య, రమ తే యనఁగ; మయావకం నశక్య తేయనఁగ; మునీందా బ్రహ్మవాదినోయన; భస్మ సంత్యజ్య కుర్వన్నను; అన్యత మాహితా యవఁగ, భస్మదత్తం వుయూపు రాయనఁగ; ఊర్ధ్వ పుం డం ద్విజాః కుర్యు రనఁX; భిద్యతే యమకింకరైరనఁగ; మనుష్యా పాపకర్మిలో యనఁగ; కీ రితం చాcకుశాధిభి రనఁగ; పాషండోప సూత నా (విసర్గ లోపయు); నధార్యం నై రికైనైరనఁగ; నవహే త్కామ కారత యనఁగ (విసర్గలోపము); నాధికుర్వంతి దగ్జాంగనా (ద్భంగప్ 4. నా; మకారలోప مك( ; నాంకయే ద్వి పోయనంగ; దేవతాయుధ లాంఛనె రనఁగ; పత త్యేన నసుశ యోగా యునఁ గ; నాంగO ద హేన; చేనతా యుధ లాంఛనె రనఁగ; నికర్యాదంకనం ং8* 33 x; క్యాచ్చ చట్రాక్యారనంగ; న సం భాష్యా ద్విజాదిభిర నఁగి ; నదహే స్చెక్రపూగ్స్పర ; ప్రవాసయ్వేన; కస్యచి ల్లాంఛితో న గట్రy*ష గు ) : న گر 瞳 يمكة šom گی వ్యుయ ని; నాస్ట్లో కారీ " లాంఛిశోయ నిఁగి; అస్పృశ్యాయనం గి (విసర్గలో 3గు) ; నదర్శ