పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/435

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


376 ఆ O ధ్ర, భాషా చరిత్ర, ము ఉద్గా (ਹੰਦ 5+ಇಲ್ಲು – ‘’ ਹੈ।` ಯುಲ್ಲು, ವೆತಿ೧ುುಲ್ಲು; లేఁత+దూడ _ లేదూడ, లేఁతదూడ; పూన్లు + రెమ్ల =పూ రెవు, పూవు రెను - ఈ యుదా హరణను లలో లోపప్రసక్తియున్నట్లు తోచదు. స్వాత 'కు' సా.,” ఆనునది పూర్వరూపను; తమి. ‘పఱ', 'పాల్ = తెనుఁగు: ప్రా, అప్లే లే' అను నది ఎలస' రూపాంతరము, పూవు'నకు పూ' రూపాంతరము. తక్కి-సద్రావి డ భాషలలో పూ' అనియే రూపము. కర్షధారయ పస్టీ సమాసములెదు నలెనే యీపదసులవై సంధియందు నుగాగమము వచ్చును. నుగాగమము వచ్చుట కు దాహరణములు: ప్రాఁగెంపు; లేగొను ఫూఁదోఁట; వివాఁగడ; కేందావూర; చెందొవ నెుదలగునవి. విూ, కైమ్, చెస్ అనున వితర ద్రావిడభాషలలో ప్రత్యేక పదములు సవూసనుదు తత్సమము పరమగు నపుడును నిశ్లేయగును: మంగోపము, వింజామనము (మున్, విల్ ఆనునవి ప్రత్యేక పదములు) కెంధూళులు, కెంజడలు మొదలయినవి. S་བཅ ༔ ? గ ' గ్ల ” *. ($", §, శబ్దమున దొలియచ్చుమిరాఁది _త్త కు ప్రాఁత యందు వలె లోపము బహుళముగా నగునని చిన్నయసూరి చెవ్పెను. '_'కు పూర్వరూప మితర ద్రావిడభాషలలో కొలs', కోట్' ఆనునవి. ఆవి తెనుఁగున & * - - ادامه §t గ్ల ) { { Rగా wドウ ఆనురూపము నొందును. é. ప్రాఁతే లకు ్యుల్పేత్తి S) : Rനു, సాతబఱబఱ" ఆనుసా వేుత యందున్న కొు’ ‘సమ్రి', లను 2 యూహింపవచ్చును. ద్రావిడమున 'ఆ' కారము 'ఆ' గావూఱును. కావున, సవూగాసమున , ST . త శబ్దమునందు లోపము కలుగునని శబ్దశాస్త్రము 3 জুত いン قتا۔ اُمت\ రము చెప్పగూడదు. కొeర్ + వాయ అను పదనులకు సంధి కలుగు న్పుడు లు గ్రార చక్రౌరములకు సంశ్లేషమును చకారమునకు సన భౌదేశమును, 9, జల చేరిక వలన ద్విత్వ జ గ్రాగ్రమును (Assimilation) ఆుందొక జ గ్రౌంగను GÞ న మున ననునాసికమును గలిగి క్రోజాయ' యను రూపమేర్పడును అర్గీ గొp + గ్రౌగారు - కొలె్కూరు = శ్రీT, కౌ–రు; క్రోంజెమట, (( బసిఁడి, క్రొత్తావి, 、 కొన్నన, క్రొవవి మొుదలయినవి. ఇ నూర్పు లన్నిచోట్లను గలుగవు; క్రొత్తాత, త్రొక్కు-ండలు మొదలు సంధిరూప مستلمس ا నులు లేవు. ఇ<\ -e-o чинно ്ഠ ၌ ঐ =ro క్రిందు + కడుపు, కొలు, తీ"డ = క్రీఁగడుపు, క్రుగాలు, శ్రీది డ అని లాకణికులు చెప్పదురు. కాని, యిచట పూర్వపదము ' 3, అనుసదియే ; ‘5, అనుపదను తమిళము నందలి 'కీర్' అనుపదమునకు వికారము : & o - ്. 3. گامه 举 ~く 笨 & స తా گضمیر ईe5' + కడుపు = కీఱడుపు, కేల్గడుపు, క్రీగ్గడుపు, క్రింగడుపు, క్రింగ డుపు - అని ధ్వనిపరిణామము గలిగినది. ಶ್ರೀ ಪಜಿವಿ మొదలగు సంధి రూప ములు కలుగవచ్చునో, కూడదో, నిర్ణయించుట కష్టము,