పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/434

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సంధి - ప్ర, కరణ ము. 375 ఉదా. వాఁడున చ్చె గ్, హెఁడువ చ్చె (3) “హలవసానంబులు పరంబులగునపు డేమి శబ్దనయియోుక్క ১ে১১TSo రoబునకు లోపంబు వైకల్పికంబు'. - (ੇ ఢవ్యాకరణ కారుఁడు. “వాఁడు వ చె\నే?' అనుచో 'వచె\నేమి?' అనియరన్సని (నూతని య = ર) 3) Φ C3 סהלגאభిపాయము. (4) “హలవసానంబులు పరంబు లగునప్పడు లు, రు, వర్తకంబుల 8Ᏹ యుత్వంబునకు లోపము వైకల్పికముగానగు” పౌశవ్యాకరణము, వానికచ్చు పరమైనచో నుత్వలోపము గలుగును గావున, నీ సూతము హల్లుపరమైనను


سQ لاCY لمفا నాలోపమును విధించుచున్నది. అవసానమున ననఁగా గుర్వంతపద్యనుల యవసానమున సనియర్థ ము.

(5) హలవసానములు పరములు కాకున్నను ప దాంత లు, రు వర్ణముల తుది యుత్తునకు లోపము గలుగును: నేలఁుడి పొగల్ కూయిడు ; గుడిసొచ్చు గుడి వెడల్ (పండితా.) (5) “అను, కొను, చను లోనగు ధాతుజవిశేషణముల యంత్యో గ్రారన్సునకు హల్లు పరంబగునపుడు ১ST" ১৫১১ వైకల్పికంబు' 蠱 పౌఢ వ్యాకరణము. ఉదా. అన్నిష్టసఖి, అన్న సుర, కొన్కోర్కులు, చక్తవ మొుద లయినవి విహ్రుసతికి నగా ఆు వేడఁజ వరములు (నన్నయ. సభా) ఎదురు -- گامبیا സ് { 幡 ് J. 壘 8~~ & لیبر tكتعيين " ് కొన్వేడ్క (బసన. పు 28) ; భాషాప్రణీత వున్బకు బల్లగోల (బసవ. పు. 169). (6) కొన్నియెడల నితగపదనుల తుగిస్వరసులకును లోపముగిలు గును: ক্টে সেত. వెల్విరియ (బసన పు. 12); నే డ్వింతనా "కఁడు (బసవ, పు. 101) : త్రా డ్సేన (బసవ. పు. 169); ఇట్టే పాల్కురికి సోవునాదులు: వసివా శ్వాడు; కడి నైూయిన వాళ్ నుడునంగ, గ్రుక్కిళింగు. \心 (7) పాల్కు_రికి సోనునాదులు కుర్యు (=కురియు), తి నై్వు (=తివియు) ; నున్లు (-నుసులు) అనురీతిగ పెదనుధ్యగతాచ్చులకు లోుమును గల్పించి (8) “కొన్నిచోట్ల షషీ సమాసమునం చుకారమున కచ్చు పరంబగు నపుడు నుగాగవుంబునకు లోపంబునగు' పౌఢ వ్యాకరణము. ক্টে sেo. గోకులమిల్లులు, బచ్చింట మొదలయినవి. (9) “ప్రాతాదుల తొలియచ్చుమిర్వాది నర్గంబులకెల్ల లోపంబు బహుళంబు గానగు:"