పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/430

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సంధి - ప్ర కర ణ ము. 373 విషయమున నగు సంధికార్యములు చింతానుణిలోని యి)నస , తములచే

  • مہ؟(

H =ബ _ مه گس » و - సిద్ధించు మినె యుడిగా నిసూత్రనుందు పునరు గా నా విషయాము నే చి, తానుణి యుగ్గడు చెసనుట సరికాడు. ఈ పునరు_దోషము శంకించియే "గ్రానలయుఁ గెటే చింతామణిసూత్రమును వ్యాఖ్యానించిస ఎ"రుదిఱును ' స్క {T} صدي- ياسية స్యాత ' అను J ) మొు సో య()గీకరించిరి. నన్నెత ' = సంధిరాదు, అను పక్ష ముస 'చేలు + ఆలెఁడు అన్న్పుడు నిర్ధరార్ధక విశేుణసులు ડે છે.ex) కౌన్టున చెయుయుతఁడు (ని యు డౌగినుముపిచ్చి యనిష్టూప nāsim డును. ఈ యునిట్టమును నివారించుటకు “త్మిధ్య శేషప م حر- *ك شمير & — గ Y: میے گا۔ ”e گیو کرمه છે * اما م كا ك : | య تئRلاO கி. త్రి ముచెతిను తరార్థకి థితుజ പ് £D പ് 39S .<് יסה ميسيسيs ンイ * - S) ర 3) షణములు ద్రుప్ర ృతిక సులని శ్రీ శాస్తులవారు చెప్ప నివలసి వచ్చి నది.“తి ధ్యే త్రి సూరి త్రమునందలి ధాతుజ విశేషణములను స్మరింప సంతమా తము చెత్ సవి ఒుత్పకృతికములని చింతామణిక يقة శ్రీము చెత్తె నవి wーツ ○"○ S كم o చింతామణికర్ణ తలచెననుట సరి "గ్రాదు. వీనిస్మరణ లేనట్టే సందేహ, ప్రశ్న చిహ్నములగు ఎ, ఏ, ఒ, ఓ, ల స్మగ ణయ)ు నాసు త్రమునందు లేదు. S30 'ఆద్యా ' అనుపదముచే నిరూపింపఁ బడిన వందు రేని తిక్టర్మాక విశేషణములును 'ఆద్యములలో నేల చేరఁగూడదో ബ ജ گیا ہے { { :గ స 5 گامی کهર્જ oੋਂ * } بیبیسی : - מ-ד }ל اما తెలియదు. ద్రుతస్య సర్వశ్రీల్సుమా FJoΧ) అను Ꭳ❍J త్రము చొప్పన చేయు (విశేషణము) + ఆతఁడు' అన్నప్పడు చేయు + అతడు' అని నిలిచి చేయతఁడు' అని సంధి కావలెను గదా. ఇట్టి యనిష్టరూపమును వారించుటకే “33 స్యాత్ $ 3 అనుసూత్రము చింతామణియందు చేరినదనియు, ఆ పార -ു. مبر סר-ה كمه ح حكمه گيr Θ 龜 స ను నే యాగ్రంధసుసకు వ్యాఖ్యానములను లైన్హిద్ధ ననుసరించి 9 هم ی. .تهیه 島* ്. రనియు గ్రహింపని లెను. ప్రకరణమును నిషేధసూత్రమే యచట సమంజసమని వాదిం చుటయు సరి కౌదు. ఒకి యనిష్టరూపము కలుగుచుండఁగా వెంటనే దానిని వారించుటకు 'నః న్యాత" అసి) సూ, త్రించుట యసందర్భము & `) C \ ベ2 ヘし せ N❍ し) ഠാര{ له తీ సెూ వ ము المبا J §ଘy للسفا t C) പ് S ごrーS كج كمه ~്ട് പ് ভv6ৈ৩. ১৩হত "వుణి ఫక్కి_ నాలోచించినచో వుఱయోుక ప కరణమునఁ జిప్ప వలసిన సూ బ్రీ ము లంతికుమY)దు చెప్పవలసిన కార్యముల కనుకూలించినచో* لمتا ముoదు^ నే ప్రకరణమును త్సచిచెప్పట తిద్దంథక యవలంబించిన పద్ధ న పూలుOలి పరిన్ సుస కి యూసెరి చె ప రే య చాలా گی છે તેંડ્ઝ. છ గ్రంధమున మూలOలి పరి చ్ఛేదనున S) రిచ్ఛెది ప్రక్రి, 8) వఱకు దొరలినదే $ దా. శౌ స్త్రలవారి వాదము నొప్ప న్నను చిన్నయసూరి సూత్రము నొప్ప న్నను కలుగునట్టి కార్యమేమో ఒక్క టె. (6) “అంద్వాదుల కథీ)గా గనుుబు సచూసంబు నందగు'-అని చిన్నయ సూరి. ఉదా. నా యందు + క్షి రుణ = నాయుదలిక)ణ; ఇందు + జనులు= ఇందలిజనులు; ఎుదు ప్ + వారు = ఎండలివాగు.-ఎందుశబ్లమున కలిగా గమంబు కొందఱు లేదందు 'రని చిన్నయసూరి చెప్పెను. వై సూత్ర నూంధ్రశబ్ద