పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/426

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


స 0 ధి - ప్ర, క ర ణ ము. 369 తెల్లందనము " మొదలగు వానిలో నాగను నువర్ణమునకుఁ బూర్ణ బిందువు రావచ్చును గాని యస్థబిందువును వచ్చుటకుఁ బ్రయోగములు "నరాలేదు. ఇప్లే పెనుంగొండ’ అను దానికి, వెనుగొండ పను... గరము గ్రానరాదు. కొన్ని యెడల (తవు గుజ్జలు,అల్లు గుజ్జలు) మొుదలగు TనియO దర్గాను స్వారము కాన్పించుచున్నను నవి డుఙ్వర్ణ విషయకములు అదంతవిశేషణముల వెఁ బ్రయోగములందు పరుషములకు గసడదవా శము కాన్పించుచున్నది గాని సగళా దేశము కాన్పించలేదు : పెద్ద + "ল"e15x) = పెద్దగాలము మొదలైనవి. అప్డే ఎఱ్ఱ! తనము = ఎఱ్ఱగరగ గునుగాని ఎఱ్ఱఁదనము' అని కాదని తోఁచుచున్నదే. కాని, ‘ఎఱ్ఱ+చెఱవు" నునప్పడు పూర్ణ బింగును వచ్చి ఎఱ్ఱండెఱువు అని గౌస క్షములం డ్చ గా"నవచ్చు చున్నది పూర్ణబిందువు రానప్పడు ఎఱ్ఱ సెఱువు అని కౌవలసి యుండును; నేటి న్యవహారమున గసడద నా దేశమే వినబడుచున్నది. (3) క్ష రధార య౦బులO దుత్తున కచ్చపరంబ సపుడు టుగాగ ముంబగు' నని చిన్నయసూరి చెప్పచు, కఱకు + అవ్లు = కఱకుటము; —& –$ నిగ్గు +అద్దను = నిగ్గుటద్దము; సరసపు + ఆలుక = సనసపుటలుక అను ను దా హరణముల నిచ్చెను నుదపు లేునుఁగు, సుద్దుటు గరను, పోతుక్రిసీగ, పెంకు టిల్లు మొదలగునవియు ను దాసూరణపు లగును. పౌథ వ్యాకరణ కారుఁ డీ సూత నును సనరించుచుఁ గర్ష్మధార యే لمسببا తర సమూసనుల దును, వద్వ్యతిరికస్థలములయందును నీ టుగాగమము నిత్యము కాక బహుళివునియు, |ుగా గను మే కాక యిత రాగ వుమును నచ్చు ననియు )ు గాగ ను ముకాకాంత్యుతిరి స్థలములందును, కర్ణధాన యేతర సవూ సములOదును నచ్చుననియు సనరింపినలసి యున్నది. ఉదాహరణములు: 1. గ్ర గ్ధధారయేతర సమాసములుదు: వేల్పు "వు, నున్గుటురము, పోతుశ్రీX, వెంకుటిల్లు. 11. బహుళనునుటకు: తప్పడుగు (హరి. పూ. VIII పు. 186); పట్ట పేనుఁగు (ఉ రా. V. పు. 97); పట్ట మేనుఁగు (పాండు, I. 77); పొదరిల్లు, పొదరుటిల్లు; చిగురాకు, చిగురుటాకు మొదలయినవి. 11 ఉ"గ్రా రాంత న్యతిరేకశబ్దనులవై మిథైటిల్లు, సెల్లెటూరు, దుక్కిTుడు, తేనెటీX, పక్క_రెుముక పడకీOడ్లు (గాధికా II. 12) ; నెుద (v) ന്നു లOునవి. 47