పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/422

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సంధి - ప్రు క ర ణ ము. 365 లోపము కలుగునని యహోబలుఁడు సమర్తించినాఁడు. ఈ సనురనము సరికాదనియు, నువర్ణము ద్వితీయావైభక్తో ప్రత్యయ నువర్ణము, నది ద్రుత ప్రకృతికము కావున ద్రుతము లోపింపఁగా మిగిలిన రూపము లతో "రామును గుణములు, సీతౌరాములను స్కాపు, వారిని పెంపు, వీరిని సొంపు, ఇట్టి రూపములు సాధువులు కావలసివచ్చుననియు శంకించి యొక రీయుదాహరణములు సరియైనవి కావని చెప్పచున్నారు. - ఈ పకమున నాంధ్రశబ్దచింతామణి చొప్పన నహణోబలుఁ డిచ్చిన వైసనూసరూపము లకు గతిలేకపోవును. కాని, యాలోచించినచో నహ5గోబలుని సమరసము సరియైనది కాన ప్లే తోఁచుచున్నది. ఆతఁడిచ్చిన పస్టీరూపములందు క్రుత ప్రసక్తియే గోచరింపదు; కావున తల్లోపప్రస్చక్తియు గలుగదు. లేని దుతము నూహించుకొని, దానికి లోపసును గల్పించుట సూత్రార్థమును స స్థించు ను త్సాహము వలనఁ గలిగినది గ్రాని వుడ్రియోకటి గ్రాదు. പ് వైసూత్రమున కుదాహరణము లప-6 రీబలుఁ డిచ్చిన "నూట నే్పు E నూటన్ నేగ్పు ; పడగదాల్పు = పడగన్ బాల్పు' అను గీతి నున్నవానినే చింతామణి సూత్ర నుద్దేశించినట్లు తోఁచుచున్నది ఇట్టి యుద్దేశముతో డనే కావలయుఁ జిన్నయసూరి 'ఎల్లయర్థములు, ఎల్లకలుషములు' @窓D యుదాహరించి యూరకొన్నాడు. నూట నేర్పు, పడగదాల్పు వంటి రూపము లనుగూడ నాతఁ డుహ దారింపకుండుట విచార్యము. ఉదాహరించినను ద్రుతమునకు సవూసమున నిత్యలోపము నవి సాధింపఁజాలవు. నేర్పు' అనున దుత్తరపదమగుటచే స్థిరవర్ణము పరమగుటచేత ద్రుతమునకు మాఱుగ నచట బిందువు నిలుచుట కవకాశము లేకపోయినది. ‘పడగదాల్పు' అనునది సరియగు రూపమో పడగఁదాల్పు అనునది సరియగు రూపమో నిర్ణ యించుట కాధారములగు ప్రయోగసులు ক্ততর্কতত “ సర్వ పర్యా యంబయిన యెల్ల శబ్దంబు ద్రు, తాంతంబయిన యవ్యయంబు ' గావున సవూసవుందు దాని ద్రుతమునకు లోపము గలిగినది. ఈ యెల్ల శబ్దమున "క సమాసంబున విశేష్యమునకు ముందు ప్రయోగంబులే " దని చిన్నయ సూరి యభిప్రాయము కాని, శ్రీనాథుడు 'ఎల్లన్ శిష్యులఁగొంచు వత్తునొ (భీమ. II) అని ప్రయోగించియున్నాడు. ఈ ప్రయోగమువై లక్యముంచియే ప్రెఢవ్యాకరణ "కారుఁడు ' సర్వ పర్యాయంబగు ನೆಲ್ಲ శబ్దమునకు స పమియు, విశేష్యంబులకుముందు పయోగంబును జూప ألفا مگسیسے 35 ് ് నూగమును బట్రీ డు " నని సూత్రించియున్నాడు. సూత్రము む○あ . ‘...) ஃ (3 o ് హింపఁ బడుచుండుట روكة "رع ఎల్లయందు' అను ప్రయోగ ము గ్రహింపఁ బడుచుం ന്ന അ మువ్యయము కాకపోవుచున్నది. అయినను వై సూత్రువిచారమున ఎల్ల శబ్దము ---سسه