పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/420

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సంధి - ప్ర, కరణ ము. 363 మొక్క_యే; తెనుఁగు; ఆట్ట (యడుగు); కన్న, అడు, క్రియాజన్య విశేషణము: అట్ట, తెనుఁగు చిట్ట (చీకటి); కన్న చిట్ట, చిట్టిసు, తెనుఁగు చిట్టించు-కన్నులు మూయు మొదలైనవి. స్పై దానినిబట్టి యా మేడితసంధిరూపములని చెప్పఁబడు పై సవూస ములో పూర్వపదములు సంధి వశమున వచ్చినవి కావనియు బ్రత్యేకముల యినను బరపదములకు రూపాంతరము లనియు, ఇచ్చట నామేశిత ప్రస_లే దనియుఁ దేలుచున్నది, ఇదిగాక, యిట్టిచోట్ల ద్విస క్త టకారరూపము లేకాక, భృశార్థమునందే పరపదముతో సనూనార్థములుగల యితరపదములును రావచ్చును: బట్టబయలు, బటా బయలు, బటాక బయలు, బటారుబయలు; నిట నిలువు, నిటాకనిలువు, నిటారునిలువు; చిట్టచీకటి, చిటాకచీకటి, చిటారుచీకటి, x" >< 龜 )كمه לל רי { { ov くえ<い *く r ཁག, చివదీకి టి, మొదలైనవి. 9器 రూపనులనన్నిటిని అందదుకు ప్రభృతులు యధాప్రయోగంబుగ గ్రాహ్యంబులు' అని చెప్పి చిన్నయసూరి “అందదుకు, ఇళ్లింకులు, ఇల్లిస్తలు, చెల్ల చెదగ, చెల్లాచెదరు, తుతముగు; తుతునియలు, كلــ ع ہے. گسست r) ౧౧○ כר) כ"א) (كيع మిఱుమిట్లు, ఇత్యాడు లెఱుంగునది” ఆని చెప్పినాఁడు. వినియందును నా శిత పస కి లేదు. మె సవూస శ్రీ) సూరQ పదములు పతెంక మేడిత いエッ _క్తి లేదు. పై సమాససులందలి పూర్వ దపులు ప్రత్యే ములు గాని, సంధివశమున వాని"క్రారూపములు గలుగలేదు. ఆ సదములు తెనుఁ గునఁ గాకున్నను నితర ద్రావిడ భాషలయందుండి, అవి దావిడభాష లకు సామాన్యములనుటను దెలుపుచున్నవి, కన్న, అందు = అదుకు; తెనుఁగు: ఇవురు = ఇపు =* ఇజ్జు = ఇంకు; తేనుఁగు: ఇనులు = ఇన్లు = ఇల్లు = ఇగ్లు; సంస్కృతము: ఛిద్ర = * ఛిద5, చెదల్, చెదర్ = చెదరు; చెదల్ = చెదల = చెద్ద = చెల్ల ; - కన్న, తుత్తు = తుమురు = తునియ= తునుక = Stز س- కస్న Ö తనిు. మిజ్జు 二 తెనుఁగు: మిట్టు = ప్రకాశించు; మొదలైనవి. ఇప్లే తుందుడుకు, తుందునుకలు. భృశార్ధంబునఁ ס-סלS యితరార్ధములందును నా మేడితము వచ్చును. అట్టియెడ సంధియం ద నేకవిధములగు నాగమాతరనులు నచ్చచుండును; ఉదా. కోటాసకోటులు, కోటానంగోటులు, లక్షలకులకలు, లకలు లక్షలు; వేలకు వేలు, వేలు వేలు; వందలకు (నూర్లకు) వందలు (నూళ్లు); చెర చెర, చెచ్చెర. (8) “ఆమేడితంబు పరంబగునపుడు విభ_క్తి లోపంబు బహుళంబు 7గానKు', ఉదా. అప్పటికిన్' + అప్పటికిన్ =అప్పటప్పటికీన్, అప్పటి కప్పటికిన్; అక్కడన్ + అక్కడన్ = అక్కడక్కడన్, అక్కడనక్కడన్ ; ఇంటన్ +