పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/412

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సంధి ప క ర ణ ము. 355 Å. కాఁపుఁగోడలు గంచంత కౌఁపురంబుఁ, బౌలవంటికులంబుఁ గౌడ్ప తిచి యుటికె (పాండు, III. 81.) §. §ృపణస్వభావుండనైనట్టి యే నేడ, నిఖలావనీశ్వరైన OOOO6ত তে০ దేవికి నెనయంగ నిత్యనివాసుడై యొప్ప నవ్వాసుదేవుడేడ (భాగ, X. 由,1016), ぐ3, ö, సత్త్వంబు మెఱసి రాతి రెల్ల నుఱక పవనతనయుఁ డరి గె (ఆది. VI. 160). య ప డచు స த். ' م عبيده గీ. పరగ నేనాజ్ఞ నింద్రియ ప్రతతి నడచు సట్టి భీమేశ్వరుఁడు నూకు నభయ మొసంగు. (భీము. IV. 88.) అతనంత (ప్రభలిం, I. పు, 28) ; అనఁటాకు (§-o:$. III. 76); అవజన్మ (సాండు. 1. 68) ; అఱువ దేను (భార. కర్ణ II) ; అరఁటాకు (యయా. పు, 4) ; అలవె (రాధికా, I. 25); ఆనతిమ్ల (భార, విరా, I.); ఆసతిచ్చు (వరాహ, I. 66 ; పాండు. III. 45) ; ఇంటాతని (నా. పంచ. I. పు. 48) ; ఇట్టితండు (భార, విరా, I.) ఎంగిలటన్న (రాధికా. III. 122); కబ్బము లెన్నొయుండఁగా (రాధికా, I. T) ; ఎప్పటట్ల (చెన్నబ. పు. 15); ఎలమంచిలాదిగా (కేయూర, I, 26) ; పత్తి రీగొడ్డునందు (బసవ. పు, 61), ఏటావలి గిలిగింతలు (సారం. II, పు. 28) ; ఏఁ వౌదిచటన్ (#. రా. పు. 148) ; కం చేడు వాడలు (బసవ. పు, 88) కనుదో యొలయన్ (భార శల్య, I.); బాలిక నెఱికురుల్ బారెడేసయ్య (ప్రభలిం. పు. 76); కాళిందైన (రావు రా. పు. 64) ; కిండాకు = కింది + ఆకు (కుచేలో, I. 80); కెమ్ల్లో వాన (రాధికా, II, 112)'; కోనేటను (రావు రా. పు. 271) ; గిండసంగ (కృష్ణరా. IV, 105) ; (తెలివైూ గెలి వైూ (రాధికా, I. 19) ; గ్రుడ్డవ్వ (హరవి. II. 87) ; చెక్కలేనుని (ఉ. రా. 1. పు. 11), చొటొక్క (భోజరా, VI. 77); చెలిమిఁకఁజాలు (రాధికా IV. 68); చెల్మి ుతులు(రాధికా, I. 182); చెలైడలి(విక్రు I. 73); డెబ్బ దేను (భార, ద్రోణ IV.) తల్లేఁటికిఁ దండ్రియేల(రాధామా. II, 28), తాటాకుల చప్పళ్లు (నిరాహ, III 58) ; తాటాకులలోన వ్రాసిరి (తారాశ); తిత్తోల్చి (కాశీ, VI 184); తెలనాకులు (పాండు. I, 29) ; దుప్పటొకింత (రాధికా, II, 107) ; పందీ టెలు (మను. IV. 110 ; రామాభ్యు, II, 28); పదార్వన్నెపసిండి (విజయ) పనేమి (చెన్నబ, పు. 54); పడఁ తర్థ్చ పణ్యముల్ (బసవ, పు. 116) ; పయిఁడించు (సారం, I, పు. 15) ; పిడికిలా = ల + ఆ (రాధికా, II, 10) , పెండ్లరుగుఁ