పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/392

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


స 0 ధీ - ప్ర, కరణ ను. 333

yO . ఉపాధ్యాయ E. ప్రాy ఉఅజ్ఞాఅ = ఓర్పు = తెనుఁగు 
ఒజ్జ? گے۔ ఇంటిపేరు : వల.

స్తO. మల్లవాటి = . పౌ. వుల్ల ఆడి (-3) తెనుఁగు . వుల్లాది ; ఇప్లే لمسكيا ఒడ్డాది, మండాది మొద 한 నవి. ఉద్వ ృలైచ్చు లొకటి గ్రోగ్వా ట్ర పరమైనప్ప డిట్టి వూర్పులు కలుగుట చేతనే, తొంటి రూపనులు నేఁటి యార్యభాషలయందు మఱుఁగుపడియున్నవి. అదేరీతిగ వ్రావిడభాషలయందును జరిగినది. ఈ వూర్పులను గుఱియం దుంచికొని తెనుఁగు పదముల ప్యుత్ప ဗဲိုဗ నాలోచించిన S- నూట్రాక్టి డెబ్బది వంతుననైనను శబ్దరత్నాకరమున దేశ్యములుగ గు_Oపఁబడిన పదములు వైకృతములే యని నిర్ణయింపవచ్చును. నేఁటి యు త్తరహిందూస్థాన భౌపులయందు సంధి. నేటి యుత్తర హిందూస్థాన భౌషలలో ననేకములందు సంస్కృత いさン\ృత బ్దముల యంతనుందు గల యచ్చులు లోపించుటచే నవి సాధారణ ముగ హలంతములుగ నిలిచినవి. అ, ఇ, ఉ, ఆను సచ్చులు కొన్నియెడలఁ బదాంతములందు వినవచ్చినను నవి యతిబలహీనములై తొలగిపోవుచుం డును. వానికచ్చుపరమైన యెడల పూర్వాచ్చుపోయి, పరమందున్న యచ్చు మాత్రము నిలిచి, పరరూపసంధి కలుగుచుండును. సింధీ, లహండా భాషలు మాత్రమింకను నజంతములుగ నిలిచి యున్నను, వీని యందును బరరూప సంధియే కానవచ్చుచున్నది. నేటి యూర్యభాషలయం దెల్ల నిట్టిసంధియే కలదు. సంస్కృతమందలి హల్పంథియు నేఁటి యార్యభాషలయందు లేదు. దావిడ భౌప్సలలో సంధీ, వైరీతిగా సంస్కృతమం ద నేకవిధములుగాఁ గనఁబడు చుండిన సంధి విధానమంతయు ప్రాకృతములందే (1) అచ్చులు ప్రత్యేకముగా నిలిచి వాని మధ్యమున నొక యాగమాశరము చేరుట (2) పరరూపసంధి గలుగుట, అను రెండు విధానములు మాత్రమే నిలిచినవి. నేఁటి యార్యభాషల యందును నదే విధాన మనుసరింపఁబడుచున్నది. ద్రావిడభాషలలోని సంధి కూడ నార్యభాషా సంప్రదాయానురోధియే కాని వేఱుగాదు. ప్రకృతిభావనివారణమను శీర్షిక క్రింద నీ విషయమై యింతకుముం దీ గ్రుంఖమున వివరింపఁబడియున్నది. گریناృతిభావమును నివారించుటకు ద్రావిడభాషలందు ఇండోయూరోపియను భాషలలోని సంప్రదాయమే السفا యనుసరింపఁబడుచున్నదని కాల్డు వెల్లు వ్రాయుచు నాయా పోలికలను వివ