పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/384

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


స 0 ధి ప్ర, కర ణ ము. 323 ఆ"కు పరముగా చ' కారమువచ్చినను డ్రొ? ఆగమముగావచ్చును: ఆ + ఛాదనము = ఆ + త్ + ఛాదనము = ఆచ్ఛాదనము. దీర్రాంతమెన పదము వె ఛ' కారము వచ్చినచో 'త్' అనునది నై క ----سG مساQ سسه هډو లికముగా ఆగవువుగును: Q + యు = లకీ, యః లకీ య .ఛాయి = లజ్ల్మఛాయి; ల్మచ్ఛాయ فره విసర్గసంధి. (1) విసర్గమునకు సకారమూ దేశమగును; (2) విసర్గమునకు వర్గప్రథమ ద్వితీయాశరముల విూఁదను శ, ష, స, ల విూఁదను గల శ, ష, స లు పరమైనచో విసర్గము నిలుచును: మనః + కోభము = మనః కోభము మొదలైనవి. (8) విసర్గమునకు శ, ప, స, లు పరమైన చో విసర్గము వైకల్పికముగా నKును: పయః + శీతలము = పయళ్ళీతలము, పయః శీతలము. ਕਹੰਦੀ, కల్పక, క, కామ్య శబ్దములు విసర్గమునకుఁ బరమైనచో *:3' కారము తప్పక యూదేశమగును.6 పయస్పాశము, యశస్కల్పము, యశస్కము, యశస్కామ్యము - పై శబ్దములు అవ్యయగతమగు విసర్గముపై వచ్చినచో 'స' కారమూ దేశము "కాదు:7 ప్రాతః కల్పము. 9, á, ಬು., '2, 6, %, 欧” హ, య, ర, ల, వ, లవైఁ Жер విసర్గము విూద వైశబ్దములు పరమైనచో 'ష' కార మాదేశముగావచ్చును: సర్పిష్ + పాశము = సర్సిప్పాశము, సర్పిష్కల్పము, సర్పిష్కము, సర్పి ప్కామ్యము—'ముహుర్ 3. అనునవ్యయముపై § కార్యమురాదు: ముహుః కాముఁడు-"ననుస్, పురస్' అను గతిసంజ్ఞ గల శబ్దములపై విసర్గమునకు సకారము వచ్చును' నమస్కారము, పురస్కారము. 1. ఆజ్మాజో శ్చ. 2. ద్బీక్ ; పదాం తాద్వా. 8. విసర్జనీయస్యసః, 4. శ ర్పరే విసర్జనీయ క్, వా శరి. 8. పాశ, కల్ప, క, కామ్వేష్వితి వాచ్యమ్. 7. ఆనవ్యయన్యేతి వాచ్యప్. 8. ఇణ న, 9. ముహసః కర్లేవ్వనవ్యయస్య, ప్రతిషేధ. 10, నమన్పుర సోత్యో.