పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/376

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆంధ్రుధ్వనులు - వాని యుచ్చారణము. 815 ఫెూపము, అఫెూపము, అను పదముల కర్థమేమో స్పష్టము కాకు న్నిగి. ရွှံ့ဗွီး 3$e5* O Aspirate eŘSTS"Roš Hrest:SDbSo, Unaspirate అనుదాని కఫెూపమనియు నర్థను చెప్పినచో ఒత్తశరములు ఘోషములును సాధు అకరములు అఫెూపములునని చెప్పవలసియుండును. అప్పడు ఖ, ఛ, ఠ, థ; ఫ , ఫు, రు, ఢ, ధ, భ - లు ఫెూపములును, క, చ, ట, తి, ప ; గ, జ, డ, ద, బ - లు వానికి సరిపోవు అఫెూపములును అగును. "ত্ত"), శ్వాసముగల ధ్వనులన్నియు న ఘోషములనియు, నాదముగలవన్నియు ఫెూపములనియు సిద్ధాంత కౌమది తెలుపుచున్నది. ఇదిగాక క, చ, ట, త, ప; గ, జి, డ, ద, బ, లు అల్పప్రాణములనియు, ఖ, ఛ, ర, ధ, ఫ; ఫు, రు, ఢ, ధ, భ, లు మహాప్రాణములనియు నాగ్రంధమే తెలుపుచున్నది. కావున నల్పప్రాణ, నుహాప్రాణములకు ŠČSKÓK unaspirate, aspirate, est) యింగ్లీషునఁ జెప్పినయెడల ఘోషామహాప్రాణములకును అఫెూపాల్పప్రాణ ములకును భేదములేకపోవును. కావున నిపుడు తేలనలసినది శ్వాసా ఘోషముల కును, నాద ఘోషములకునుగల యర్ధభేదము, ఈ భేదమేమో నిర్ణయించుట కష్టమే. ఈ జcటలలోని రెండు పదములు నే కార్థకములైన యెడల, వానిని వేర్వేల నుగ్గడించుట యనావశ్యకము. నాదవును నది ప్రయత్నను, ఘోషము దానిఫలము ; శ్వాసము ప్రయత్నము, అఫెూపము దాని ఫలను ; - అని చెప్పినచో ఫెూ షా ఘోషములను బ్రయత్నములలో జేర్చుట తగదు. గక, గిప, హ, లను మహాప్రాణములని యనఁగూడినను, శ, ష, స, లు గూడ మహాప్రాణములనుట తగునే వెూ విచారణియను. గ్రాని, అల్ప మ్రొకో ముల నుచ్చరించు నప్పటికంటె శ, ప, స, ల నుచ్చరించునపు డెక్కువ ప్రాణము నుపయోగింపవలయుననుట స్పష్టము.

  • II. ఆచ్ఛికధ్వనులు,

ఆంధ్రుధ్వనుల స్థాన, కరణ, ప్రయత్నములు తత్సను శబ్దములందు సంస్కృత ధ్వనులకువలె నుండునుగాని, తిదృన దేశ్యములందు కొన్నివర్ణముల విషయమునఁ గొంత భేదముండును, ఎ, ఒ, చే, జే, అ, అను వర్ణముల విషయ మున నీ భేదము కానవచ్చును. సంస్కృతమున ఎ, ఒ, లు దీర్ఘము లేక్రాని ప్రస్వములు కావు. ప్రాకృతభాషల యవస్థనుండియు ప్రసS ఎ, ఒ కార ములు ప్రచారములోనికి వచ్చినవి. ప్రాకృతమున ద్విత్విస్త్రులకు పూర్వ వుండే ప్రస్వ ఎ, ఒ లుండు నని కొంద అుందురుగాని, ప్రత్యేక ముగ నున్న ప్పడును నవి ప్రస్వముగ వినఁబడుట కలదనుటకు నిదర్శనములు Χωύ). చే, జే, లు దంత్యములగు ప్రత్యేక వర్ణ ములని వైయాకరణులందురు. కాని, యవిత-కార స:కార సంయోగమువలనను, దకార జ- కార సంయోగము