పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/368

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆంధ్రుధ్వనులు - వానీ యుచ్చారణము 80% అందును నవి లేకుండుట వింతకాదు. కావున నవి ద్రావిడభాషలయందును లేవు. వీనియం దాయా యచ్చులు ఉచ్చ, నీచ, సమానధ్వని భేదములచే (high, low, level) 3s ascending, descending, level & "co o ములుగా నుOడును. అచ్చులన్నిటికిని అనునాసికాననునాసిక భేదములు వేదమునందు గల నని యష్టాధ్యాయివలనఁ దెలియుచున్నది. కాని, యీ భేదమునలనఁ గలుగు పగెయోజనమును గూర్సి యొచుటను వివరింపఁబడలేదు; ఆ విషయమె పరి ۔مسQ )* )* لریا శోధనములును జరిగియుండ లేదు. ఉదాత్తమున కకరము తలపై నిలువు గీతను, అనుదాత్తమున కక రము క్రింద అడ్డుగీతను, స్వరితమున కట్టి గుఱుతును లేకుండఁగను, ఫ్లుతమున కకరము மூ'- 8 అంకెనుంచియు, అనునాసికోచ్చారణమున కకరము తలపై " అను గుఱుతు నుంచియు ప్రస్తరించిన యెడల నీ క్రింది వివిధో చ్చారణనులు Жер сS3 చ్చు లేర్పడును (ہرنیا ريا /յՎ 1 اليا لرعيا أركيا لا لا أريا وكيا أركيا . 1. જી, છ, જી; છ, જી, જી; છ, જી, છ; છ, જી, છ; છ 8, છ 8, છ 8; છ8, ප3, ඡ8. o أولية ریا ری\ 0 لا لك ا لى رثيا لا ا بریا بریا بریا ا 2. ఇ, ఇ, ఇ; ఇ, ఇ, ఇ; -ఈ, ఈ, ఈ; ఈ, ఈ, ఈ, ఈటి, ఈ8, ఈ8; | * ఈ8, ఈ8, ఈ3. | oy\ ’’ریا ارc\ 0ا لا أركيا الكيا 0S SBBSS SBBSS SBBSS SBe0SBB0SBe0S C. v . " ، بعد۔ ع ع I to 6. ఏ, ఏ, ఏ; ఏ, ఏ, ఏ; ఏ8, ఏ8, ఏశి; ఏకి, ఏశి, ఏ8. U ای ty" أعلاه 7. ఐ, ఐ, ఐ; ఐ, ఐ, ఐ, ఐటి, ఐటి, ఐటి; ఐటి, ఐటి, ఐటి. ہے.\n ○ \ു 8. i. ,ே ,ே !, %, *; ,ே 8ே, ಓ8, ఓ8, ఓ8. QNZ Yoo ^ of 0S leS BS BS BS BS BS uS BBBS BSYS YSYS