పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/350

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"టినుఁగు శబ్దములందలి ధ్వనులవూర్పులు. 289 3 : దినస్సు. భ : కులా. לשת) ఒకప్పడు పదమందలి యనేక వర్ణ ములు లోపించుటయుఁ గలదు: విజయంచేయు (విచ్ఛేయు). ఈ క్రింది శబ్దములలో నాయూహల్లు లాగవుముగా వచ్చినవి. 63 యాగముత్వము తెనుఁగున నాయా శ బ్దములకుఁ గల రూపాంతరములను బట్టియు +S സ്ത് నితర ద్రావిడ భాషలలో వానికి సంబంధించిన బ్దములను బట్టియు నిర్థ్శ యింపడినది. కుండలీకరించిన శబ్దములు రూపాంతరములు. III. () హలాగమము పదాదిని.

  • క: కోదండము (తుళు, ఓదండం) ! కుఱు (ఉఆు); కూడు, కూరు (తమిళము. ఉట్టు, తెనుఁగు. ಟ್ಗ; ఊరు); కురియు (ఉరియు) ; క(అ) అవు, కప్పము (తమిళము. అప్పం) ; కెడవు (తమిళము. ఎళవు) ; క(అ)దలు క(అ) సి వాగాఱు (ఎవ్వాని, కసివాఱుగా నేఁగునట్టి బయలు - వును చ ; లక్ష్మీనారా x్కమన్యుశ కపదము కసివాఱు' అనియు, శ. ర లో వాజు' అనియు నున్నది).

చ: చ(అ)ందము ; చల్లడము (కన్నడము. అళ) ; చెట్టు (తమిళము. చెడి, ఎడి); చు (ఉ) లకన : చూడు(తమిళము. ఊఅు, కోయభాష, ఊడు) ; చి(ఇ)వురు ; చెరువు (ఏరు) చెఱకు (తమిళము. ఎరు + ఇక్క-) ; చీవు (తమిళము, ఎరుంబు). త: తనుక (కన్నడము. ఆనుక) ; తాబేలు (తమిళము. ఆ మెయ్) . లోగు(తెలుఁగు. ఉదుగు, తమిళము. లోయ్) తీసికొను (కన్నడము; కళాళ్లు , గే, తీ (కన్న ఈ) ; తు(ఉ) లుకు ! తరి (తమిళము. అరి) ; తూ (ಕ)ಟು ; తన్ను (అన్ను, ఆను) ; లేఱు (K) (ఆఱు) ; Tతెలి )لهeوق తనిు ళము. అఱి) ; తూ (ಹಿ)×ು ; తడికి(అడ్డు) ; తెగులు (ఎగులు, ఎగ్గు) ; తొడవు (కన్న ఒడవు) ; తూ (దూ) (టు (ఊటు) ; లోడేలు (తమిళము. ఓడేల్) ; తోసాయి (తమి. ఓనాయి). న: నీ (ఈ) రెండ ; నీ(ఈ)రు; 惣) (ఈ) రుల్లి ; న (e) ర్మిలి : ন(শু) ఆ ; ని (ఇ) ట్రలము : నె (ఎ) గయు ; నెగులు (ఎగులు, ఎగ్గు) ; నేరు (తమి, } న (*) చ్చు ನಣೆ (ಔ) ము (కన్న ఆణి) ; న (e) లుగుడు ; (دوeله నా (ఆ)లి , నీ (ఈ) ల్లు, ను (ఉ) లి ; ను (ఉ) సి , నుడి (ఉలియ). న; పొ (ఒ) ందు ; పొ (ఒ) త్తు (తమి. ఒట్టి) ; పాఱ (కన్న, ఆ రె) ; (3) త్తడి } ప )9ع, హ) దను ; పొ (ఒ) చ్చెము : పొ (దొ) గ్గ 87