పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/348

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"తెనుఁగు శబ్దములందలి ధ్వనులవూర్పులు. 287 దండ, కంులాగు, కయిరవడి, కయికొలుపు, కంురడు, కయిజు, కయికొను, క్రయిజారు, కయి వెూడుపు, కయివారము, కయిత, తయిరు, పయిడి, పయికము, పంుకొను, పంుజాఱు, పంుద, పయిదలి, పయనము, పయర, పంురు, పయఁట, పాయపోసు, బయిసుక, బయిసణ, బయి(య)లు, బయిలగు, బయిరి, బయిరాగి, నుయి, వుయికొను, వుయివడి, నుయిలతుత్తుము, వుయిలారు, వుయినుఱువు, వుయివుఱుపు, వుయిల, వుయికోలు, వుయి జారు, వుయిలె"లుపు, నుయిద, వుయిదు, వుయి నము, వుయివుంు, ముంగంు మురారి, రంుతు. ర : మొరిట (మొం టె); గరిటె(గం ఒ) ; అరటి (అంటి), పేరం .పేరఁటము و دکترنغی .)చెఱఁగు(చెంగు : (عيم ల : వూలకరి (వూకరి). వ : లవుడి (లౌడి); లవుణి (లౌణి), పనులు (పౌలు), రవుతు (రౌతు); తను (తౌ), తవులు (తొలు) కొను, తవు (తె)లువడు, తవు(తె)లఁబడు, దవు (ద్సౌరు, దవ్వు (దౌవు), దవు(దౌ), నవు(నౌ)కు, నవు(నౌ)రు, నవు(నౌ), నవు (నౌ)డుకొట్టు, రవు(రౌ)లు(చు). II (ಇ) ಐಲ್ಡುಲ ద్విత్వవికల్పము. (I) పదనుధ్యమున క: అక్క(క)టా, కక్క(క)పాల, కిక్కురించు, చిక్క టారి, తటుక్కున, పిక్కిలి, పుక్కి_లింత, మొక్క_రము, ముక్కుటము, ముక్కు దూలము (- గ్రోళ్ల લ 39 ડ્ઝ, ద్రాడు, మినుకు మినుక్కునును.) గ : గగురు, డగర, డిగ్రియ, దిగనాడు, దిగుడు, పెగడ, బెగడు, ( ) (") е O (T) (`) یا J (T) ముగ్గురు, మొగ్గరము. చ : కచ్చేరి (క చేరి). 23 : కజ్జాయము, గిజ్జిగాడు. ట : కట్టిక (కటిక), నెట్టిక, పుట్టిక, పొల్లేులు, నుట్టిక, మెట్టిక, మొట్టిక, ᏬᎩ ᏬᎩ ᏬᏇ 9.) (2) Ꮼ,Ꮗ ᏬᏇ లొట్టిపిట్ల, వట్టి వేరు. ᏬᎩ ᏬᎩ * ᏬᎩ త : కు_త్తి(త్తు)క, కొ_త్తిమిరి, వుత్తల్లిక, వుత్తాబు, ముత్తరాచ, ద : కేద్రుమ, నిద్దుర, ముద్రియ, పుద్దుటుంగరను, సోదైము. CᎣ C Q Q Q న : ఎనవు (తొవ్ళున్నూఱు, చనుఁగప్ప, చెన్నఁగి, చెన్నటి, పన్ను పడు, పున్నెము, విన్నుచూలి, వెన్నుదన్ను, کار