పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/345

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


áö亨 ఆంధ్ర భౌ షా చరిత్ర ము ముత్తియము, క_త్తిరించు, మాదిరి, చెందిరీక, చెయిదము, చెయిది, ఎయిదు, నూకిపిడి, దద్దిరిల్లు(దద్దిర్ల), కూరిచి, కూరిమి, కోరికి, గిరిగిటలు, పేరిమి ములికి, వలిపము, వెలిమిడి, వెలితి, వెలి చె, కలిక, చెలిక, చలిది, చలిమిరి, చెలిది, పులిపిరి, పోలికి, బలిమి, వలిపము, బవిరి, రావిరేక, వినికి; కానిక, తనివి, పూనికి, పెనిమిటి, మునికి, దిమిదిమి, ఉ : టు - పోటులాడు (పోట్లాడు), వెటులు, గట్టరాచూలి, కొట్టు లాడు, రాటుపడు. డు - తోడుపాటు (తోడ్పాటు), మడుగు, తుడుచు, పూడుచు, పిడుగు, తోడుపడు, తోడుతోడ, తోడుతో, నిగుడుచు, నడుము, చాడుపు, చిము డుచు, గాడుపు, కొడుకు, కడుగు, వేడుక, విడుపు, వీడునడు, విడుచు, తొడుగు, లడ్డువము, మోడునడు, మోడుచు, మొగుడుచు, మూడుచు, వేఱుపడు, వీడుగొను. తు - నెత్తురు (నెత్రు) దు - పదునాలుగు (పద్నాలుగు), చందుర కావి, చందునము, చిదుగు పలు, విదురుచు, సు. నునునుఁడు (మన్మడు); చనుక 爸” ననుపు కాఁడు, ననుఁబ్రాయి, నినుపు (నింపు), శ్రేనుచు, తనుకు, తనుపు, పనుపు (పంపు), పూనుచ, కను పట్టు, వినువలను, వినుకలి, మునుపు, మునుము, మునుఁగు, మునుకొను, మినుకు, మిన్నువాక, మునుచు (ముంచు), మ్రానుద్రి వరి, మ్రానుపడు, నెనుఁ బౌటు, వెనుఁబడు, వెనుక, కానుక, పూనుచు, పెనుచు, పొడగానుపు, పొను పడు, పొనుపు, వ్రామినుకులు, నునుచు, నునుదిండి, నూనుచు, పినుఁగు. పు - చప్పడు (చఫ్లు), అప్పడు, ఇప్పడు, ప్పడు, కప్పనము, ము - పముజు (పంజ) ; కముఁజు (కంజు, శాఁజ), యు : కాయువు (కాయ్వు), చెయువు, రు : నీరువామి (నీర్వామి), సనుకూరుచు, చేరుపు, చేరువ, చెవురుచు, KKురుపు, గోరుపడము, గోరుగొండి, తేరుచు, కూరుచుండు, కూరుపరి, కూరుపు, కూరుకు, గోరువంక, హురుముంజి, హురునుత్తు, వేరుపడు, తలిరుపు, వేలారుచు, విదురుపు, వగరుచు, తిరుగు, చేరుచుక్క, తనరుచు, జీరుకు, జూరుచు, మూరుతను, వారుపు, వారువము, బోరు కాడించు, పేరుకొను, పేరుపు, పేదఱిమి, పేరుచు, పెరుఁగు, పెరువు, తీరుచు, పరువు, వీరుచు, పాలచేరులు, తలిరుచు, తరుచు, తనరుపు, పురువు, తూరు పె త్తు, తూరుపు తారుకొను, నిట్టూరుపు, నారుచు, దోరుచు, నేరుపు, నెవురుచు,