పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/344

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


తెనుఁగు శబ్దములందలి ధ్వనులవూగ్పులు. 288 ఉ_ఇ: పదమధ్యమున గాను(ని)గ. ఉ–ఊ: పదాదిని : కు (కూ)యి, గు(గూ)వురము, గు(గూ) ూకము, చు(చూ)రి, చు(చూ)రక_త్తి, తు(తూ)వరము, దు(దూ) యుముడి, (సూ)అుచు, ను(నూ)కిపిడి. i పదవుధ్యమున: కప్ప(ప్పూ)రము, చేకు(కూ)ఆు, బందు(ందూ)ర(ము) ఎ_.ఏ: పదాదిని: కె(కే)ళకుళి ; చె(చే)యి, నె(నే) డ్రా, నె(నే)వము, బె(బే) హారి(-రను), మె(మే)దించు, రె(రే)యి, వె(వే)యి, (సే) బాసు. పదమధ్యమునః కుందె(దే)లు, కోనె(నేరు, గన్నె(న్నేరు, జిల్లె()డు, ంగె(ంగేడు, తండె(ండే)లు, తక్కె(క్కే)డ(-ల) ; తోడె(దే)లు, దు నె(నే) రి, దేవె(వే)రి, నల్లె(ట్లేరు, నాగె(గే)లు, నెరె(రే)డు, పన్నె(న్నేరు), పల్లె )రు, పూరె(రే)డు, పెండెండేరము, మూనె(నే)రు, వూ రె(రే)డు, మోఁచె )သေ• ఒ_ఓ: పదాదిని: తొ(తో)డికొను, - తెచ్చు; తొ(లోపారము [...". పొ(పో)కాలు, మెు(మో)టిక, మొ(మో)ర, మొ(మో) ుగు, మొు(మో)వు, •మొ(వెూ)హరి, పదనుధ్యమున సంతొ (ంతో) సము. I, (ఆ) అజ్లోపము (పదమధ్యమున). ጙ " نع( : ఉంగరము(ఉంగ్రుము) ; ఇక్లే—బొంగరము, కట్టనము, పట్టనము, !ట్టనము, రాటనము, నటవాలు, నాటనను, నిట్టరాడు, కంటలము, ఇంట ు, ఉంటరము, బొండలను, ఎడఁద, పొడము, కొడది, కడుపు, అడుగు, తరలాడు (పాత్రులాడు),మంతరసాని, తరాసు. నడువుంతరము, సీదరము, రుచు, సందరము, అదరుచు, చప్పరము, కోప్పరము, సెబ్బర, సంబరము, రము, చరలాడు, తొరలించు, మొరము, వాఁగరత, కరసనము, చర 2 కేరజము, దిగ్రదిరదోశారలు, పొరలు, తారకాణము, తరలు, මර්ෆය, - ఁగు, మరలు, చెఱపు, మెలఁత, మెలఁతుక, మెలపు, చెలగు, మొలచు, క, వలపు, వలచు, వెలనాఁడు, వెలవెల,కొలఁది, కొలను, చలవ, నులక; bకరి, పలపల, పలవరించు, పాలకడలి, పిలక, పులపొడుచు, పులగము, తల తలఁగు, పొలఁతి, పొలఁతుక, తలఁచు, బలగము, తలఁపు, ఇలకఱచు, ంచు, మసటు, నొసట, మూసటీఁడు, పొత్తరము. ఇ: పొగడిత (పొగడ్డ), తొట్టిల, కాటితేఁడు, పుట్టినిల్లు, విడియము, చూడికి, నడితి, తోడి తెచ్చు, బుడిపి, బూడిద, వూడికీ; వెండిలి,