పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/343

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


282 ఆ 0 ధ్ర భాషా చరిత్ర ము ఆ__ఏ: పదాదిని: సా(సే)లు పదనుధ్యమునః గుబా(బే)లు. ఆ– ఈ: పదవుఛ్యమున మిండగా ()ఁడు; గుబా(బీ)లు. ఇ_ఈ: పదాదిని: కి(కీ)లారి, జి(జీ)గురు, జి(జీ)లక ఆ(ఱ్ఱ), ది(దీ)వియ, ని(నీ)లుగు, వివీ)ట తాట(న)ము. పదమధ్యనునః కరణి(ణీ)కము, చె చి(ంచీ)త, తూని(నీ)గ, బళి() రె, వళి(ళ్ళీరుఁడు. పదాంతమున: కడ్డి(డ్డి), కాని(నీ), గరిడి(డీ), గాడి(డీ), గుజ(జ్జ)రి(రీ), చూరి(రీ), జరిగ్రీ), తగటి(టీ), తరిటి(టీ) తాళి(ళీ), తివాసి(సీ), తేజి(జీ), దట్టి (ట్టి), దివ(వ్వ)టి(టీ), దుప్పటి(టీ), నారాజి(జీ), పాకి(కీ), పాళి(), ఫిరంగి (ంగీ), పేటి(టీ), పోచి(చీ), బరిచి(చీ), కుర్చి(ర్చీ), బోయి(యి"), మండి(ండీ), ຍ໐໓(0), లకోరి(రీ), లాచి(చీ), లాటి(టీ), లాహిరి(), తోడి(డీ), సJ(ంచీ), సన్ని(న్నీ), సరిపణి(ణీ), సిరాజి(జీ), సరఁటి(టీ), హనుముంజి(Oజీ). ఇ—ఉః పదాదిని: ఇ(ఉ)నుక, ఇ(ఉ)సుళ్లు, గి(గు)జరు, పి(పు) ల్లు, పదమధ్యమున: అరిది(అరుదు) ; అలికిడి(అలుకుడు); కాని (ను)క, కు_త్తి (இ) క, గవి(వు) సెన, చిరి(లు)క, నాలి(లు)క, పిచ్చి(చ్చు)క; బుడిగి, (బుడుగు), మొగి(గు)లు, మొయి(యు)లు, వేణి(డు)కొను (-కోలు). పదాంతమున: అరిది(అరుదు) ; అలికిడి(అలుకుడు); కుప కాసి(సు), జవ్వాది(దు), తెల్లని(ము), తెంపి(ంపు), నొవ్వి(వ్వు), నోవి(వ), పొది(దు), బుడిగి(బుడుగు), రద్ది(డ్లు) వేరమి(ము). 蘇 ఇయ_ఎ: పదాదిని నూఱదు. నియమము' ' నుము' అగును. పదమధ్యమున: టెక్కి_యము, టెక్కెము ; పొచ్చియము, పొచ్చెను : మెుద, పదాంతమునః లంకియ, లంకె ; తీఁగియ(తీగె) ; సు)చియ (మంచె); ఇ-ఎ: పదాదిని: నిగ్గు, నెగ్గు. పదమధ్యమున: నెంచించె) త, సురి(రె)యూు. పదాంతమునః సంపఁగి(గె), కొండి(ండె), R*ನಿ(ನ), ാ(). ఈ_.ఏ; పదాదిని: వీరిడి, వేరిడి,