పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/342

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


తెనుఁగు శబ్దములందలి ధ్వనులవూర్పులు. 281 $çē), మున్న(న్నా)డి, ముంగ(Oగా)మురము, మోఁక(కా)రించు, మొగస సా)ల, మోస(సా)ల, రంగంగా)రి, రమ(మా)రమి, రవ (వా)ళించు, రవ వా)ళి, లాత(తా)ము, వంక(ంకా)ము, వక (కా)వకలు, నక్క-(క్కౌ-)ణ, వాచ చారము, వి(వీ)టత(తా)టము, వీణ(ణా)ము, వాల(లా)యించు, వేమ(మా) రు(-ఱు), వేస(సా)రు. పదాంతమున: అక్కట(టా), కట(ట్ట) (- బొ;-ట్ట'); కర(రా), "ত্তeX: (எ), చందువ (వా), జగ(గా), తంట(ంటా), తంబుఱ(తా), నెఱ(తా), నేజ (జా), ੇex (గా), బార(రా), బుక్క-(క్కౌ-); వుజ(జా), వుజ్జ(జ్ఞా), వసల (లా), వసార(రా), విత(తా)విత(తా), సాట (టా). అ_ఇ: పదాదిని: ట (టి)ంగణా, ద(ది)బ్బడము. పదవుధ్యమునః కావలి, కావిరి; తడ(డి)క, నడ(డి)త(తి), నర(రి)యు, మెల(లి)యు, ്(X)9, ఉద్దవ(వి)ది. పదాంతనున: చిన్న(న్ని), చుల్ల(ళ్లి), నడ(డి)త(తి), పోలిక (కి), వంచ (Oచి), హండ(ండి). అ_G: పడాదిని: బ(బు)రునూ, పదవుధ్యమున: మిక్క- (ဃ်း႔–) టము, జక్క- (ல்,-) వ, గ్రుక- (Sခ်ိဳ႔.-) ), నడ (డు) చు, నడ (డు) వడి, నడ (డు) ప), చద (దు) ను, గ్రువ ဲ့) న, తొర (రు) గు, చల (లు) వ, నల (లు) గు, నల (లు) గుడు, )కణ్ణి (證) కుట్లు, అద (దు) రు, వెద (త, న, దు, తు, ను ونک (دهم) وe و స, వెర (రు) వు, జర (3) పు (-గు), అర (రు, అు,) త, అర (రు) గు, చెఱ (ఱు) చు, తెఱ (9) §, పఱ (ఱు) చు. పదాంత మున: పండుగ(గు), దండుగ(గు), కూటువ(వు). అ—ఎ: పదాదిని: క (కె) రడు, గ (గె) డ, గ (గె) డ్ల, గ (గె) 0 కులు, చ(చె)ట్టిప, న(నె)మ్మి, న(నె)మిలి, మ(మె), ను)యివడి ను మె)యివు(మె)యి, మ(మె)యివుఱపు, ను(మె)యికొను (-కొలు), ర(రె), (రె)క్కొను, వ(వె)లిపను, స(సె)నగ, పదమధ్యమున: నాఁగలి, నాఁగెలు; గొజ్జ (;)că, చిట్ట()ము, పెండా ండేరము, వడ్డ(డ్డి)న ; సంప(వె)గ, మురిప(వె)నయి, బోయ(యె)త, పయ్య య్యె)ద, గోర(రె)ంక, పేర(రె)ము, దీవ(వె)న. అ-ఒ: పదాదిని: మ(మొ)లాము, స(సొ)వ. , 36 . فينية