పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/341

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


280 مكة ركن 6 كمه " رئق ه وه (5) రేఫయుక్తములగు కొన్నియకరములు దానును రేఫములుగ మాఱుటవలన ద్విత్వరేఫములయి శకట రేఫోచ్చారణమునందును.-సం. ఉస్ర=ఉయ=ఉజ్జ వూని. తె. ఉఱ్ఱఁద్రాళ్ల ; RδΟ. యు_క=* ಹಿಜ್ಜ-* ఉద్ర= *ఉజ్జ-తె. ఊఱు - సరిపోయి; సం. కునూర (-రీ)-కన్న కువర(రి)="కువ (-5)-3. కుజ్జ, కుణ్ణి;—ఇక్లే ఛేనుఁగు శబ్దములందును నూర్పులుగలిగి శకట రేఫము లేర్పడును:-ఇవురు=ఇను = ఇజ్జ, చూ. ఇణ్ణింకులు; 6كحركة ق - తమి. ఉయిరు=ఉయు = ఉజ్జు, ఒదరు - 举 అత్తియిన్లు ఒద్రు, = ఒజ్జ = గొప్పది; కదురు=కద్రు, コ కఱ్ఱ; కుదురు=కుద్రు, 士 కుబ్జ (చూ i. కూe9ు, చేకూఱు, సమకూఱు మొద.); నివును = నిను=నీఱు. తెనుఁగు శబ్దములందలి ధ్వనులనూర్పులు. గెనుఁగునందలి తద్భన దేశ్యశబ్దనులు వ్యవహారనిశము: ననేక విధసు లుగ వూఱుచువచ్చినవి. ఈ నూర్పుల కా పదగతములగు ధ్వనులయందలి నూర్పులే కారణము. ಅಬ್ಬು నూత్రన శబ్దరూునులు కొన్ని గ్రంథనులందు కవులచే ు: గ్రామ్యసంజ్ఞనొంది పరిహరింపబడుచున్నవి. പ് کم ۔ع۔ ماہ = ؟ كة كمه പ് .)5 يمه নত వ్యుసం నిరసింపబడి శబ్దములును నావశ్యకతనుబట్టియు, నషరి പഠ * నెపు($ 5ν. Oది (జూపిన హార్యము లగుటను నెప్పడో గ్రంథస్థములు కాకపోవు. ఈ క్రింది(జూపి వూర్పులు , గంథనులందు సుస్తిరములె నిఘంటుకాగలచేతను వె యూకర --Գ ----ساده )q الملا ه ణులచేతను సంగీకృతను లైనవి. I. (e) అచ్చులు. అ_ఆ: సదాగిని: కద, కాద, కదా, కాగా, కదె, గాదె; జగా, greনত; తను, తాను; న రాజ, నా రా,; పరి, ఫి"; బ :శువ, బౌడు వ; వున గు, మాదము; బ(బా) జాఱు; హి (హా) నారము. పదవుధ్యమున కక(కా)వికలు, కిక(కా) కిక, కొట్టట్టము; కుట (టా)ము, "(ঠ) కుళి, గాల(లా)ము, గుడ్డ(డ్డా)నయి, గూట(టా)ను, గోణ (ణా)ము, గోత(తా)ము, గోన(నా)సము, చెల్ల(ల్లా) చెదరు, జాజ(జా)ను, జోత(తా)ము, జోహ(హా)రువు, డింక (ంకా) వేయు, తల్ల (లా)పి, తగ(గా) ణము, దిక్క(క్కా) మొగము, దోణ(ణా)ము, నిగ(గా)దము, పక(కా)పక, పలును(వూ)ఱు, పూజ(జా)రి, పెండ(ండా)రను, వేుడ్ల(ండ్లా)ను, పొన్న (న్నా)రి, బంగ(Oగా)రు(-వు, రము), బందం దా)ను, ಬಟ್ಟ(ಬ)ಬಯಿಲು, ూచ (దా)ము, బేహ(హా)రము, బేహ(హారి, బొండ(ండ్ల) (ండా, Oడ్డా)ను, నువ్ము (న్మూ)రె, మల్ల (ల్లా)ట, వూద(దా)వళము, వుండ(ండా)ము, ముక్క (క్కౌ-)