పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/318

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ క ట శే ఫ ను 25%. గుఱుక. X గొఱకుఁబడచు _ *). VI. * గుఱగుe9. 86 ; లక్ష్మీ IV. గుఱపెట్టు. V గొఱపము. చూ, కొఱపము. * గుఱి. ఉ. II, 184. కు. II. 7 ; -్య గొఱవంక. తి ; ప. 27. (కన్న, గుఱి.) * గొఱుగు (కన్న. గొఱుకు ; xుఱించు. కవిక. VI ; రావూ.II. కొతె) vᏉ గుణికట్టు. ; గొఱిపత్తి - 1165. / గుఱికాఁడు. గొఱియ - ఆర. IV, 295 ; తి /- గుఱికొoడి. 2). 58; 143; - 928; 1038, 1182, గుఱుకొండి. 1138, 1185, 1189, 1140, 1141, గుఱికొను - రసి. IV. 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, గుణిచి - చతివిభ_క్తి ప్రత్య 1155, 1160, 1165, 1168, 1178, యము - పూ. I. * 11 ... ;—IV. 675, 677, 812, గుఱుకొను - ఆ. V. 182 ; ఆ. 916, 926. VI. 102 : e3. VIII. 269, 314 ; : AT"85-1182,1292; י הדסיה. II. నృ. V. 77. ; గొట్టై - 1248, 1269, 1275. గుఱుగుజ్జు - § . VIII. ($$. : గొల్ఖ్యై - 1225. గుఱు.) vT గొజ్జియ. ΧλΌe9ο23ολέ) - 2ο. 160. V గొఱ్ఱు, చూ. కొజ్ఞు. గుమ్రుతు L కు. I, 28 ; మార్క, గోజజము - మను. TV IV. (కన్న కుఱుపు, గుఱ (-ఱు-) t గోఱు (కన్న, గోఱు = బరుకు; తు, గుత్తు, గొత్తు, తమి, కులువ్పై) ఉగిర్). గుఱుపొడుచు-రా, యా). కాం. * చిచ్చల _ తి. విరా. V. గుఱు పెట్టు :- అచ్చ, యు. "గ్రాం. * చిచ్చుఱ — §9. £)tov. IV. గుఱుములు. له -/٩eوعلي وا . గుఱువల - ప. 847. * చిఱి - రూ. చిట్టి, గుఱ్ఱము - పాండు. I ; – 1240. $ చిఱిమి. గుజ్జు, వాసి. I. 韃 చిఱు-(గాలి, గూబ. మొద.)గెఱ. భాగ. I ; చూ, గిబ్ర9, గీఱ. ఆ. V. 260 ; ఆర. VII. 848 ; కు. ; గొట్టిప్సక్తి - 1200. II. 7 ; છે ; ). 96, 160 ; . 119 గొఱక. (రూ. కిణి, చిఱి, చిడి (పి) ; కన్న. X గొఱక తేని - ప. Q4. కిటీ, చిఱు ; తమి. చిఱు ; ముళ. V గొఱకు, *) (s) ఱు ; తుళు, కిరి, కిరు, కీన్ళి).