పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/316

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ క ట రే ఫ ము. 電 255 / కొఱడ. * కొఱుకు = కఱచు ; ఆ. vI. • కొఱడు = ఒక ఆయుధము ; కు, 201• (కన్న కఱుకు (-ంకు) ; తమి. I. 880 ; šv". VIII ; RJ ». II. మళ. కొణి.) .eso" ل سا-۹/۳ X కొఱుపడము - బ. 240. కొఱతి (కన్న కొఱకె కొఱ్నుపుపాటి - 1267. కొఱ_నై) | V కొఱ = ఒక చేఁప. కొఱను, _ చూ, కొఱఁకు STఱు o మేకు, శూలము, ఆ. హరిశ్చ. I. భా. IV. 269. /- కొఱపము. రూ. గొఱపము. ; కోనరాజు ప తెనికొడ్కు_-1185. + కొఱప్రాణము. ఆము. III. * కోఱ = దంష్ట్ర - నృ. V. 95 ; V కొఱముట్టు. పూ. IV. 148. (కన్న, కోతె.) ; (వెండయ) కొఱ (యములు) = కోఆడము = అపహాస్వము ; కు. 2,§*583 — IV. 1048. I. 702.

  • గొఱలు = ఉండు - తి. శ్రీ ; కోఱను - 1262.

కోతాడు (గొ బ్బిళ్ల) - (కన్న, II ; d$. III. v7—-= ప్రకాశించు. గూ బ్రౌడు ; తుళ్లు. సోకౌ; ము. కోట్లు.) V –= పొందు. QᏇ དྲུལ་ཅི་ గ్రోథ్రి v కొఱవ - ఒక జాతి; (కన్న. 1 కిక (కన్న కొఱికె.) కొఱన.) కోఅు = కోయు (కన్న. "తె ; తమి. కొఱి ; ముళ. కు T S"ఱవంజి (కన్న, కొఱవంజి ; 否 తుళు, కురె, కొరె) తమి. కుఱవంజి ; కుల9 _曼) བུ་-8 భాగము (సం | S అు = కొఱవత. Q .గోఱు, మొద.) (కన్న, కోఆు; నుళ و S "e "/۹ * కొఱవి - ఆర. VI. 226 ; తి; గోఆు.) e8. VI. కచ్చఱ (న్) - ఆగ. VII. 867 ; చీ Wーリ") / కొఱవిచీను. నృ: IV. 185 ; &. కొఱవిదయ్యము _ s . II. * క్రవ9ు – esố. VI. 327 ; Šo. t కొఱ నెూవు - తి. అశ్వ. II. * It iT, బ. 148, కొఱసంది=ఆయము, జీవస్తానను ; Ф 普 క్రువు (న్). తి. నిర్వ, X. క్రిక్కిటించు. 39 - 3) o •. III. ŝ`eso. విజ్ఞా. 、シ కాం. (రూ, : ఖాట్టేని నేల — IV. 1288, కొఱ్ఱ) § గడిదేఱు,