పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/313

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


2ng ఆ O ధ్ర, భాషా చ రీ త్ర ము ارت تا ఒఱవు. కనున్న e3 1149. ఒఆగుబిళ్ల, కనుపతితి 1187. ఒఱగుబిళ్ల వంక. కన్నఱ-రానూ, I. * ఒఱటు - పూ. IX. కన్నటి-ఉ. హరి. VI. * ఒఱపరి - జై III. కంన్ముఱ-1518. ఒఱపిఁడి - విక్ర, III. కఱ:నలుపు-పూ. V (కన్న, కఱ,

  • ఒఱపు = సౌందర్యము ఆశ IT కణె ; ముళ. కతె ; తమి. కజై). 135; 8. (#. ど。 ఒగపు). కఱకంఠుఁడు.ఆర. I. 326; కువూ,

مكة .287 و221 و48.دة : 6 : 11.884 ,46 ,105 دي ,يع يعمره ص (نيوعرع ఒఱపులాఁడి. 134. ఒఱ వెoకు. కఱకరి_వును. IV. * ఒఱయు - ప. 66, 5( وع كوع ؟).

  • ఒఱలు.నv, IV. 28. తి.దోqణ కఱకe3.ఆము. V.

9 * * **")” geo-e. VII, 224; d. VII. III పా.V. (కన్న, ఒఱలు,)II*ఒఱవ- 15; 2)。81、217. es8. II. 185. 8. 3) oro. IV. * కఱకుటు. ఒఱవు = ప. 181. కజకటి. ఒఱవంబడు, జై VI. * కxము, Šo. I. 235. ఒఱుబీజము, కఱచు = అభ్యసించు ఆ, I. ఒఱు రేశ్వరుండు. 12,202 ; V. 168 ; e*8. IV. 168; ఒజ్జ - పాండు. IV, §3. I. 203, 673 ; 3. ఒజ్ఞకసింద, కఱచు=నోటితోపట్లు-ఆ. 1, 146; ఒఱ్ఱన. ᏬᏇ e$. VIII. 278'; నృ" IV. 48 ; 8; v. ఒట్టియ - చూ. అజ్ఞ; రూ. ఒళ్లే 159, 288. ఒజ్జ * కఱటి.ఆ, IV. 70 ; పూ. IX. ఓఅప్పలు (కన్న, ఓ తె) 224. కంచెట్టు. v. 958. కజత-నృ. IV. 185. కక్కుణితి (కన్నకక్కుల (-లి) తె) కజతలాఁడు-పూ, V. కదుఱు. కజడ-అచ్చ. అ.కాం, (రూ, కఱు కడపఱబోయుండు - 1286. దు-ఉ. X. ఈ రూపము తప్పేమో), కడుఁదుజు, రూ, కణుఁదుఱు కఱదూపము-భీ. II.* (శ్న. కడస్టరు, పుళ, కడ (డు) కజనూనె. న్నళ్) కఱపు = బోధించు.ఆ, III, t2)