పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/311

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


250 ఆ ం ధ్రు భాషా చరిత్ర ము తుళు. ఉయిలు, ఉజు, &ಸು) ఎఱ్ఱమోజు IV. 677 ; ఎక్జాటోండు * ఉఱుఁగాయ. 1257; ఎట్టిపోతు 1140 ; ఎత్పాభి * ఎందఱు - తి; (కన్న. ఎని ధాన 1189 ; ఎజ్య 1258. బర్ ; తమి. ఎనైనర్ , చూ, కన్న (కన్న, ఎతె = రాజు ; తమి. ఎనితు ; తమి. ఎనై త్త ; తె. ఎంత.) ఇతైవ ; వుళ. ఇతా.) v/Ꭲ ఎగ్గుఱుతు, * ఎఱఁగు - కు, I. 80; బ. 71 ; ఎచ్చిఱు - 3 . VIII ; 3of3 (కన్న. ఎఱగు; తమి. ఇఱంగు, ఇతైంజు; వుళ. ఇరు; తుళు. ఎరగు.) .I . יסה V ఎడతెఱపి. v ఎఱ (గందు) V ఎడతెర్సి. తి. విరా. V. x s)è9 sóơ vK) - 6* II. 142 ಎಜಖನ 168 + ఎఱదీపము - 1286. f 髒 X ఎఱపంది. బ. 55 5 67 .es == వానపాము, e$: $o. II. * X ఎఱవుంట AMA పూ. IIله + Jesš - Iv. 677 , 1151, ćJ'~. V. 150 ; ĉš. II. 142 ; 1248 ; ఎఱగ IV. 1084 ; - 1151, X ఎఱసంజ. ఉ IX. 244 ; ఉ. 1261 ; \e$$ $ IV 781 ; — 1168 ; X. 184 ; ov$-•. V. ఎఱవుండండు IV. 677 ; ఎఱవరడి • ్సg _ నృ. I. 54 ; కు, II 1270 ; ఎఱపోతినాయండు 1267 ; 788 ; తి. - (కన్న. ఎఱకె ; తమి. ఎఱసుందరి 1890 : ఎఱని 928 ; ఇఱగు, ఇత్తె , చిఱగు ; ముళ. ఇఱగు. ----سC (ديعمد (1118 و1111 و1051 ,928 نتتقيه 1127, 1128, 1189, 1142, 1148, 11:51, 1202 ; IV. 677 ఎఱియవు నాయకుండు 1189, 1164; ఎఱియవు సెట్టి 1151 ; ఎటిని 1168 ; ఎ కియె నుత్తరాజులు 1208 ; ఎఱియన1158 ; ఎఱకల, ఉ. VIII. 48, 197. ఎఱగొను = కోపగించు. ఎఱచి. ఆ. V. 57 ; ఆర. IV. 295, έ9. 2). 80. ఎజ్రియే సోయుందు 1983, ఆ ఎఱచిదిండి-అచ్చ యు. కాం. * گفته شده و 1168 مترین مپکت قهه و وه 11 دینامیکی ఎఱపటీకము, ఎఱుసుందరి 1890 ; ఎఱ్ఱక 1151 ; ఎత్తిటోయుండ 128 ; ఎత్తిమ సెట్టి జను: 1218, 1288 ; ఎజ్ఞమునేందు 1261; ఎఱుఁగు-ఆ. IV. 67,70; ఆ.IV. ఎజ్ఞంజెఱువు 1164; ఎణ్ణంగొంబనా64; ఆ VI. 102 ; ఆ. VIII. 115, యంగ్గు 1241 : ఎఱ్ఱనూ చెన 1149 || 814 ; ఆ ర. III. 46, 158, 179 ;