పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/310

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ క ట `రే ఫ ము 2铬

  • ఉక్కఱు - నృ. III. 52 ; రేఫయు కముగాఁ బ్రయోగింపబడి

” .V. యున్నది. అదిపొరపాటు .יס"פ .శఱుత * . وعسيdi B * ఉప్పఱట్ల VI. 635. ఉఱుది. ఉఱవి - తెగువ. * 6 eso:Soo - es. VIII. 269 ; ఉఱవు = ఔచిత్యము ; - es||es. Iv 68 ; e8. VII. 128 ; s. 二 . 235 ; 3. 237 ; 3. So.co. I. [V 295 ; 8. ఉద్యో. III; oro. I ᎼᏇ 2 همبست యు. TPO కాళ. I ; ఉ. IV (అను ప్రాసము.) .1084 .దృఢము, పిరము—' ఉఱువు నేల - V ای ۶ تا ۹ گویی = = దాృ 3 o :öo.2%。* Ф * ఉఱువు = ఉఱుగొట్టుట (రూ. ,Ses?), eð. VII. 367 ; అచ్చ. యు ارت یا so e9ئی

  • ఉఱియు = కురియు. గొప్ప తనము, శ. ర. ఉరువు.) V ఉఱుపు. X ఉఱువుళ్ల - θ. * ఉఱు - .శేషవుగు. (కన 釁 ఉఆటలూఁగు - పంచ. వేం. IV.

(نيع .Jes છે یا ఉఱు.) ఉజ్జట్లూఁగు — é. $•8. IV ;

  • ఉఱు = లక్య వెట్టు ; - €3. -sv§. II. VI. 194, 160 ; ;3. II. 305 ; e88. Vఉజ్జు, IV. 68; e$8. VI. 320, 350 ; V ఉఱ్ఱఁద్రాళ్ల e86. VII. 36; 3. ఉద్యో IV : + ఉజ్వం (గొలిచితిమేని) = ఇత నృ. III, 52 ; నృ. IV. 185 ; & రులను - IV. 1270. 3J°. III. 102 ; 3)~. V. 209 ; éèesè» — é. VII. 208 ; $. “ä. I. 170 ; &#. VI. *180 ; é. I. 580 ; Ə. 3)"o"•. II. VIII. 269 ; $. I. 285. I. V" ఊఆడిల్లు.

ఉఱుఁ దాళ్లు - వి. పు. VII * * ఊఱడు. ఆ. IV. 18 ; ప. 145. (v) (రూ. ఉఱ్ఱఁద్రాళ్ల) ఉశీఱించు - ప. 871. ఉఱుకeeు. + க்லே = గ్రామము — IV. • ఉఱుకు - ఆర, VI, III : నృ'* IV. 41 ; పూ. VI. 89, 101, పూ. * ఉiesు = సరిపోలు - పంచ. ملل .T و I : - I معر تی وی vir.tos బ. 189, 222. (శ. ర. “ ఇది యచ్చ ఊఱు = స్రవించు. (కన్న, ఉeaు; శెనుఁగు రామాయణమునందు లఘు ఒతె ; తమి, పొes ; నుళ, ఉతె.