పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/309

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


2獼 } X ఆటెూలLబ. 88, ఆఱికెపంట.

  • ഋeാ = ఉపశమిల్లు. నశించు,

-ఆఱు (నిండారు, పొంపాఱు, మొద. వానిలో శకట రేవ్లనుండన లె నేమో. కన్న, ఆఱు ; తమి. ఏల్.) .I . تك : 18 IV فع - 6 = نوع وع * 580;771;–1185;1864, (తమి. ముళ. కన్న, ఆఱు.) / ఆఱుగురు. / ఆఱుచు = ఉపశమింపఁ జేయు, నశింపఁ జేయు. V ఆఱుపు = 889)చు.

  • ఆఱుపు = కూఁత, య, II. *

+ ఆఱువంగ్గల - IV. 1072. V ఆఱువాళ్లు, బ. కొంచెమెం డుట. ఆఱువురు. 1187. ఆఱు వేలు, VI. 628. ఆఱుస - ఆం. భా. ద్వి, వై. f ఆళ్లిపట్టు - VI. 584. + ఇంతాఱచింగన - 1859.

  • ఇందఱు - ఆ. VI. 158; కు. I. 161; (కన్న, ఇనిబర్ ; తమి. ಇನ_ వర్. చూ. కన్న, ఇనితు; తమి. ಇನ್ನಿ! త్తు; తె. ఇంత)

• ఇద్దఱు - నృ: I. 91; છે; - 1020, 1084, 1150, 1154, 1201, 1212, 1281, 1291, 1408. X ఇఱవత్తుఁడు - బ. 46. V ఇఱి - ; (కన్న, ఇఱి.) ఇటీచను. v" ૬ઠ્ઠ8 ఆ ఒకబాలక్రీడ. ఆ O ధ్రు భాషా చ రీ త్ర ము ఇఱియక - VI. 200. * ఇeకియు = నలఁగు. * ఇఱుకటము - న్నై, IV. / ఇఱు కాటము. *ఇఱుకు - ఆ, II, 67; కు, I. 204; అచ్చ సుం, కాం*; పంచ. నా, I. ; ઇં. నిర్వ, VII.” V ఇఱుకు వ్రూను. ఇఱుము=వుఱుఁగు-భాగ. VIII.* ఇలుముకొను - "రా-యు. కాం. V ఇఱులు = చీకటులు. ఇఱులువడు - పూ. V. 242. ఇఱుసు. f ఇజ్ఞలూగు ._ IV. 926. + ఇజ్ఞలూఱు - 928. 1135. ಇಟ್ಟಿ _ e8. V. * ఇట్టింకులు — 3). II ; §. VII ; e3:$o. IV. ఇజ్జిగోఅజము — $$. IV. vᏉ نکاتec= رنده- گرنتی పార్శ్వ . כexסכ&: + ఇళ్లికాను - ఇళ్లికయును - VI. 584. 響 ఇలకఱచు - ఆము. V * ; రా, యు. "గ్రాం. * (రూ. ఈలకఱచు). ఈఱ లె"ఱలు = వక్రుము து-; అశ్వ. I. ఈఱమి II జో”ంపము _ కలౌ, * ఈeలిము = తఱచు, సాంద్రుము:విక్రు: VI §§. VIII. * ఈలకఱచు = ప్రాణము $)Xc ಬಟ್ಜು - §3. కర్ణ II. భూ, ఇలకఱచు,